Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv 18.11.2017 00:00, Svátek má: Romana
Dopis německého presidenta Joachima Gaucka Tisk
Středa, 20 Červen 2012 06:32

V uplynulých dnech jsme si připomněli 70 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, následného vypálení obcí Lidice a Ležáky a dnes také boj a hrdinskou smrt československých parašutistů v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

Při této příležitosti prezident republiky pan Václav Klaus přijal v pátek 8. června 2012 na Pražském hradě velvyslance Spolkové republiky Německo pana Detlefa Lingemanna, který mu předal dopis od prezidenta Spolkové republiky Německo pana Joachima Gaucka. Domníváme se, že text dopisu německého presidenta je veden hlubokou lidskostí a vědomostí si dějinné zodpovědnosti a jeho obsah označit za vysoce státnický. Jsme přesvědčeni, že by měli mít možnost seznámit se s ním i návštěvníci našich stránek. Zároveň uveřejňujeme i následnou odpověď Václava Klause.

V Berlíně dne 7. června 2012

Vážený pane prezidente,

Česká republika si připomíná v těchto dnech vyhlazení Lidic a Ležáků, zastřelení jejich mužů a zavlečení a zavraždění žen a dětí. Chtěl bych ujistit Vás i český národ, že bolest nad oběťmi sdílíme a že soucítíme s přeživšími, z nichž někteří ještě jsou mezi námi.

70. výročí odvážného atentátu na Hitlerova místodržitele v Praze a jednoho z hlavních viníků za Holocaust, Reinharda Heydricha, je také důležitým památným dnem. Za smrtí Reinharda Heydricha následovala krutá msta nacistického režimu s nesčetnými oběťmi.

Brutální masakry Lidic a Ležáků se navždy vtiskly do kolektivní paměti lidstva. Na nelítostné zločiny a nevýslovné utrpení, které Němci spáchali na lidických a ležáckých mužích, ženách   dětech, nikdy nezapomeneme. A v paměti uchováme také vzpomínku na odvahu Jozefa Gabčíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Jana Hrubého, Jaroslava Švarce, Josefa Bublíka a jejich pomocníků. Jejich život a jejich odpor proti okupaci a brutální diktatuře jsou povzbuzením pro náš vlastní život. Svět potřebuje takové příklady.

Vážený pane prezidente, myšlenka na opovrženíhodné teroristické činy z Lidic a Ležáků mne naplňuje hlubokým zármutkem a studem. Německo je si vědomo své historické odpovědnosti. Proto musí být nejvyšším přikázáním veškerého politického jednání zabránit opakování války a teroru.

Zločinné plány nacistického teroristického režimu, aby se navíc z paměti lidstva vymazala dokonce i jména obcí, se nenaplnily. Lidice žijí dále. Jméno Lidice si zvolily obce po celém světě, umělci jako Bohuslav Martinů nebo Heinrich Mann se chopili martyria Lidic a uchovali vzpomínku na osud obětí.

To, že hrubé násilí nezvítězilo, nás naplňuje nadějí.

Hrůzy druhé světové války vycházející z Německa zanechaly hluboké rány. Máme však i naději, protože Němci a Češi jsou dnes partnery a přáteli ve svobodné a sjednocené Evropě, která se cítí být zavázaná lidským právům a svobodě. Jsme za to hluboce vděční. Doufám, že nás společné vzpomínání na události před 70 lety ještě dále sblíží.

S přátelským pozdravem

Joachim Gauck v. r.

Odpověď Václava Klause prezidenta České republiky.

V Praze dne 8. června 2012

Vážený pane prezidente,

velmi pozorně jsem si přečetl Váš dopis k 70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha a následné tragédii obyvatel Lidic, Ležáků a tisíců dalších českých vlastenců v tehdejším nacistickém Protektorátu Čechy a Morava.

Tohoto dopisu od Vás, jako politika s vysokou morální autoritou ve své zemi, si velmi vážím. Považuji ho za silný výrok o tragické době okupace a zločinech nacismu. Váš dopis je pozitivním gestem vůči naší zemi.

Velmi si cením Vaší snahy dát nový impuls k překonání zbytků nedůvěry, které ve veřejnosti na obou stranách naší společné hranice přetrvávají.

Vážený pane prezidente,

ujišťuji Vás, že i mně leží na srdci co nejlepší vztahy mezi našimi zeměmi, a proto jsem Váš dopis přijal jako významný signál k jejich dalšímu upevnění a prohloubení. Ještě jednou Vám za něj děkuji a budu se těšit na naši další spolupráci.

Václav Klaus

 

 
Koncert k 70. výročí vyhlazení Lidic Tisk
Úterý, 05 Červen 2012 10:00
 
Dětská Olympiáda Tisk
Čtvrtek, 03 Květen 2012 18:20
 
Slavnost vody Tisk
Pátek, 16 Březen 2012 13:23
 
Příliš mnoho vody ve starých Rousovicích Tisk
Pondělí, 05 Březen 2012 16:05

Že je v našem městě stále mnoho práce, o tom se nemusíme přesvědčovat. Že je mnoho práce v okrajových částech našeho města, o tom se už vůbec nemusíme přesvědčovat. A že pokud je to jen trochu možné, tak by se měly problémy odstraňovat – tak to je nad slunce jasné.

Jedním z nejvážnějších problémů, který trápí obyvatele ve starých Rousovicích, je vzedmutá hladina spodní vody. Mnohdy je situace tak vážná, že občané nemohou užívat ani sklepy pod svými domy. Jednoduše proto, protože jsou plné vody.

Příčiny tohoto stavu jsou dvě. Jednak stav koryta potoka Pšovky, a pak stav jednotlivých (byť i drobných) vodohospodářských děl na území starých Rousovic. A každou z těchto příčin je třeba odstraňovat samostatně.

Tok potoka Pšovky je v majetku správcovské vodohospodářské společnosti Povodí Ohře. Na základě jednání s vedením města Mělníka má tato společnost již zpracovanou studii odstranění nánosových kalů a náletových křovin a navíc má na tuto akci vyčleněny příslušné finanční prostředky – a to je v dnešní době jistě úspěch.

Ovšem asi bychom museli žít v jiné zemi, aby se neobjevila alespoň jedna komplikace. Vodoteč potoka Pšovky se nachází v území ochrany přírody Natura a Pšovce (prý) žije sekavec písečný. Taková malá rybka, ani jíst se pořádně nedá. No a toto všechno vede ke skutečnosti, že i přes fakt, že s pracemi již vyslovil souhlas Odbor životního prostředí Městského úřadu Mělník, musí stanovit podmínky postupu prací tento odbor také na Krajském úřadu. A na stanovení podmínek se nyní čeká.

Otázka vodohospodářských děl na území starých Rousovic je věc jiná. Všechna jsou ve vlastnictví města Mělníka a tudíž je možné k nutným pracím přistoupit hned. Tedy v logické návaznosti na čištění koryta Pšovky.

Kromě vyčištění zanesených jednotlivých struh a stružek půjde zejména o vyčištění mlýnského náhonu od Holečkova mlýna až po jeho ústí do Pšovky. Je to nezbytně nutné. Náhon je hlavním vodohospodářským dílem na území starých Rousovic. Dokonce se dá říci, že je jakousi pomyslnou osou. Je značně zanesený, a to včetně mostu v Mlýnské ulici. Navíc do něj vyvěrá pramen přímo pod Holečkovým mlýnem. Pramen vyvěrá, ale voda příliš odtékat náhonem nemůže, a proto odtéká – do sklepů.

Místostarosta města Mělníka pan Mgr. Miroslav Neumann se 16. února sešel s obyvateli starých Rousovic, aby je informoval o stavu příprav prací na vyčištění jak potoka Pšovky, tak vodohospodářských děl. Dne 7. března následuje prohlídka jednotlivých objektů. A poté bude určeno přesné datum zahájení prací.

Mgr. Tomáš Teplík
předseda MS ODS Mělník

 
Podpora obnovy kulturních památek Tisk
Čtvrtek, 09 Únor 2012 11:40

Komise státní památkové péče vyhlašuje I. dotační kolo programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury České republiky.

Termín podávání žádostí na Městském úřadě Mělník, oddělení památkové péče je od 13. února 2012 do 9. března 2012. V I. dotačním kole bude rozdělena celá částka určená pro ORP Mělník – 1.199.000 Kč v souladu se schválenou Koncepcí podpory péče o památkový fond na správním území v působnosti Městského úřadu Mělník.

Podrobné informace, formulář žádosti a další dokumenty jsou k dispozici na webové adrese: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/ nebo u vedoucí oddělení památkové péče MÚ Mělník, Mgr. Markéty Fošumové, Ph.D., tel: 315 635 342, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Mgr. Tomáš Teplík
předseda MS ODS Mělník

 
TOP 09 útočí na (mělnické) vinaře Tisk
Středa, 08 Únor 2012 19:01
Nedávný požadavek ministra financí ČR a místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska na zavedení spotřební daně na víno je nutné odmítnout.

Vinařství v České republice a tím více vinařství v českých krajích je pod stále větším tlakem dovozu levných vín jihoafrické a jihoamerické produkce. Podmínky vinařů v okolních členských zemí EU jsou doposud stále výhodnější, než podmínky vinařů u nás. V situaci, kterou navíc ovlivňuje zvýšení sazeb DPH, růstu cen energií a pohonných hmot, které se také promítají do cen potravinářských výrobků, ale i životních nákladů občanů celkově, je pak navrhované zavedení spotřební daně ve výši 10 Kč na 1 litr pro naše vinaře nesmírně komplikující a v řadě případů může vést i k jejich likvidaci.

České vinařství a tím více vinařství na Mělnicku neodmyslitelně patří k nejhlubším tradicím naší země. Lze říci, že náleží k tradicím české státnosti.  Před rokem 1989 nemělo zrovna na růžích ustláno. Nedopusťme, aby v momentu, kdy se opět dostalo na evropskou úroveň, bylo zasaženo takto citelnou ranou. Je s podivem, že toto všechno si politická strana, která má v názvu slova „tradice“ a „odpovědnost“ vůbec neuvědomuje.

Rada MS ODS Mělník
 
Chloumecká kanalizace ve finále Tisk
Středa, 18 Leden 2012 15:51
Letošní zima je proti té loňské o poznání mírnější, a tak se hned začátkem ledna vrátili do ulic na Chloumku zaměstnanci stavební firmy, která zde buduje kanalizaci. Nyní dokončují stoky v ulicích U studny a Pod vodojemem, přípojky pak v ulicích Na pěšince a Pod Chloumečkem.

Pokud všechno půjde bez komplikací, bude celá akce hotová na konci března. Pro úplnost informací je třeba zopakovat, že výstavba kanalizace na Chloumku představuje investici za celkem 170 milionů Kč. Z této částky město Mělník získalo dotaci od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 29 milionů Kč a dalších 79 milionů Kč činí příspěvek od provozovatele – společnosti VKM .

Po dokončení kanalizace je však třeba dát do pořádku také silniční a pěší komunikace, to je logické. Proto   se v současné době připravuje výběrové řízení na opravy chloumeckých komunikací, kterých se budování kanalizace dotklo.  Na dvě  takové  ulice – ul. O. Johna a Zemědělskou – se město Mělník snaží získat dotaci přes Úřad regionálního rozvoje.

Můžeme předpokládat, že práce na opravách by byly zahájeny hned po dokončení výstavby kanalizace, tzn. začátkem měsíce dubna. Vše by mělo být hotovo do konce roku 2013.

Vzhledem k tomu, že skoro nemrzne a poměrně dost prší, není možné přes veškerou snahu udržet komunikace  v čistotě. Tam, kde byly provizorně položeny panely, se voda dostala i nad ně. Ještě jednou proto prosíme Vás – občany o trpělivost. Víme, že nejhorší situace je v ul. U hájovny, a tady se tak proto nový povrch začne dělat jako první.

Mgr. Miroslav Neumann
místostarosta města Mělníka
 
Lampy na Náměstí Míru je třeba vyměnit Tisk
Pondělí, 02 Leden 2012 14:26
Obracím se na Vás jako zástupce přípravného petičního výboru ve věci lamp, umístěných v historickém jádru našeho města. Projektová příprava revitalizace, realizovaná ve spolupráci s architekty,  trvala několik let a stála město jen za  projektovou dokumentaci částku více než půl milionu korun.

Několik let probíhalo připomínkové řízení, jehož účastníky byly volené i jmenované orgány města. Ne všichni byli spokojeni s projektem lamp od paní architektky Zajíčkové, které měly být vyrobeny podle jejího projektu na zakázku.

Já sama jsem preferovala lampy, umístěné na náměstí Míru historicky  jako první. Jednalo se o lampy navržené v roce 1862 architektem Lindsbauerem a sochařem Weselym. Repliky těchto lamp se vyrábí do dnešních dnů a jsou umístěny např. v pražské památkové zóně, v Mladé Boleslavi nebo třeba v Příbrami.
Místo něj paní architektka navrhla sériově vyráběné lampy italské výroby, které jsou nyní umístěny ve Svatováclavské ulici. Tento typ lamp byl samozřejmě oficiálně schválen jako součást projektové dokumentace revitalizace Náměstí Míru. S tímto kompromisem jsem se nakonec smířila, stejně jako většina obyvatel Mělníka. Jsou decentní a do historického centra Mělníka docela dobře zapadnou.

Když jsem se však dozvěděla, že tyto lampy na Náměstí Míru v rozporu se schválenou projektovou dokumentací umístěny nebudou z důvodu zvýšení jejich ceny o 100%, a že bylo během jediného dne rozhodnuto proti  vůli památkářů a bez vědomí zastupitelstva města o jejich nahrazení lampami, které jsou do centra historického města naprosto nevhodné (a nejen do centra), lampami, které vidíme u parkovišť nákupních středisek, u vojenských seřadišť, lampami které hyzdí centrum města a naprosto devalvují proběhlou revitalizaci, lampami které dokonce ani nesvítí, cítila jsem, že v zájmu našeho města musím reagovat.

Je naprosto lhostejné, kolik elektrické energie tyto lampy ušetří. Šetřit elektrickou energii mohou na jiných místech města, kam bych je doporučila přemístit.

Pro Vaši informaci cena jedné ošklivé lampy na náměstí Míru činí přes 60 000,- Kč.

Myslím si, že starobylé centrum města si zaslouží lampy, na které se my i jeho návštěvníci budeme moci bez pocitu hnusu dívat a mít z nich dobrý pocit.

Genius loci tohoto místa, ani my Mělničáci si takové lampy nezasloužíme. Tento můj názor sdílí většina obyvatel našeho města, počínaje, jak se domnívám, i většinou jeho zastupitelů a úředníků.  

Mé stanovisko je podporováno i napříč politickými stranami, a já věřím, že rozumní lidé v tomto městě společně prosadí odstranění a přemístění těchto nevhodných lamp z centra města.

Nejsem člověk, který jen kritizuje. Nabízím řešení, které spočívá ve výměně těchto lamp za typ lamp, který je použitý ve Svatováclavské ulici a který odpovídá schválené projektové dokumentaci pro revitalizaci Náměstí Míru. Postupně by pak měl být stejný typ lamp použit v celém historickém jádru našeho města.

Jolana Sabolová
místopředsedkyně MS ODS
 
Rozpočtové priority ODS Mělník v roce 2012 Tisk
Pondělí, 02 Leden 2012 00:53
Jak jsme již po léta v této roční době zvyklí, blíží se schvalování rozpočtu města Mělníka. A právě teď je ta pravá chvíle sdělit, jaké má pro rok 2012 mělnická ODS své investiční priority.

Je logické, že investiční priority ODS Mělník vycházejí z jejího volebního programu pro komunální volby v roce 2010. Tedy programu, který se stal základem programového prohlášení celé koalice.

I přes omezené finanční možnosti, které mělnická radnice v současné složité době má, je podle nás – mělnické ODS nejen možné, ale také nutné obracet pozornost na kulturu, školství, děti a mládež a volnočasové aktivity občanů našeho města.

A právě proto při tvorbě a schvalování rozpočtu města Mělníka na rok 2012 mezi priority ODS náležet:
  • Podpora školství
  • Podpora spolků a společenských organizací
  • Podpora kulturního života občanů našeho města
  • Podpora aktivního využití volného času mělnických občanů všech věkových skupin
Nyní jednání o podobě městského rozpočtu na rok 2012 začínají. V průběhu jejich vývoje Vás pak budeme informovat o konkrétních rozpočtových akcích a jejich významu.

Mgr. Tomáš Teplík
Předseda MS ODS Mělník

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 3 z 10
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník