Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv 30.07.2021 12:27, Svátek má: Bořivoj
320! Tisk
Čtvrtek, 02 Září 2010 10:47
320! Co znamená číslo 320? Tedy přesněji řečeno 320.903.000,- Korun českých? Toto číslo znamená výši všech dotací, darů a příspěvků, které se podařilo získat pro naše město za volební období 2006 – 2010. Za toto období se skutečně podařilo získat pro město Mělník 320.903.000,- Kč.

Buďme přesní. Struktura této částky je následující:
Dotace investiční
93.253.000,- Kč.
Dotace neinvestiční
23.992.000,- Kč.
Dary investiční 10.540.000,- Kč.
Dary neinvestiční 1.418.000,- Kč.
Dotace z EU 146.700.000,- Kč.
Příspěvek z VKM 45.000.000,- Kč.

Jsme přesvědčeni, že přesně toto je ten správný trend, které naše město potřebuje. A můžete si být jistí, že v tomto trendu určitě chceme pokračovat.

Mgr. Miroslav Neumann
starosta města Mělníka
 
Volební program 2006 Tisk
Středa, 11 Srpen 2010 05:43
Zhodnocení volebního programu z roku 2006

Vážení čtenáři našich volebních novin. Mělnická ODS Vám na prvním místě předkládá hodnocení plnění svého volebního programu z roku 2006. Tento krok je možná na Mělníku neobvyklý, my jej však považujeme za jediný správný. Připomenutí našeho předchozího programu se nebojíme. Nechceme tvrdit, jak jsme vynikající, jediní správní a jediní spravedliví. Chceme Vám jenom říci, co se nám povedlo a na co jsme hrdí. A potom také, co se zase až tak úplně nepovedlo a říci proč. Tak je to podle nás poctivé a čestné.

Do voleb v roce 2006 jsme symbolicky měli v programu „sedm klíčů k branám města“:

1. Klič k historii
Rozvoj turistického ruchu jako zdroj příjmů městu a podnikatelské sféry.
 • Během období 2006 – 2010 jsme zpřístupnili věž chrámu sv. Petra a Pavla, zpřístupnili jsme část mělnického podzemí se středověkou studnou. Zřídili jsme městské přístaviště a byla zavedena pravidelná osobní lodní doprava. Podařilo se zapojit do zatraktivňování města řadu soukromých subjektů.
Revitalizace historického středu města
 • Bylo splněno. Podrobně se tomuto tématu věnujeme na jiném místě.
Nový přístup k historickému dědictví města
 • Pro motivaci majitelů objektů v městské památkové zóně jsme zřídili za účelem rozšíření počtu jejich rekonstrukci Fond revitalizace. Díky tomuto fondu bylo během let 2009 – 2010 opraveno 18 objektů. Zahájili jsme udržovací práce na mělnickém podzemí. Zvýšenou péči jsme začali věnovat památkovým objektům v majetku města. Jenom během let 2009 – 2010 byly praveny domy čp. 31, 11, 13, byla opravena radnice, byla opravena Vila Karola – městská knihovna, Základní umělecká škola v Palackého ul., socha sv. Jana Nepomuckého na Chloumecké ul., socha Karla IV. na vyhlídce a sousoší Vinobraní. Zřídili jsme parkánový park, navazující na Jungmannovy sady. V nynější době probíhá rekonstrukce Pražské brány.
Zpřístupnění věže chrámu sv. Petra a Pavla
 • Bylo splněno na jaře v roce 2007.
Vydání reprezentativní knihy o historii města
 • Byly vydány dvě knihy. První z nich s názvem „Mělník – historie, kultura, lidé“, od kolektivu autorů v rámci projektu Dějiny českých měst. Kniha J. Purše „Náš Mělník“. Byly vydány další tématické publikace o Mělníku a Mělnicku, např. v rámci edice Zmizelé Čechy.

2. Klíč k hospodaření
Vyrovnané hospodaření města
 • Bylo splněno. Všechny rozpočty v období 2006 – 2010 byly předkládány jako vyrovnané.
Snižování provozních nákladů
 • Bylo plněno průběžně. Např. v rozpočtu pro rok 2010 byly sníženy provozní náklady oproti předchozímu o 14 mil. Kč.
Umíme získat peníze z fondů EU
 • Bylo plněno průběžně již od roku 2004. Bylo získáno 13 dotací v celkové výši 146, 7 mil. Kč..
Zpracování ekonomické studie možností rozvoje města
 • Bylo provedeno zpracováním finančního výhledu města do roku 2025.
Nové opláštění ZŠ J. Matiegky
 • Byla zpracována veškerá dokumentace. V tuto chvíli očekáváme přiznání dotace. Uvnitř školy však již byla provedena celá řada rekonstrukčních prací, např. oprava podlahy v tělocvičně, výměny dveří, vestavba výtahu atd.

3. Klíč k dopravě
Zpracování dopravní studie města včetně pěších a cyklistických komunikací
 • Zpracováno bylo několik studií. Dále pak studie v souvislosti s výstavbou obchvatu, studie dopravního řešení Rousovic a další studie trasování cyklostezek, jež byly zaneseny do map.
Nové chodníky a silnice ve všech částech města
 • Je plněno průběžně. Za období 2006 – 2010 dosáhly celkové náklady na tyto investice výše 337.316.000,- Kč.
Realizace projektu Oživlé nádraží
 • Bylo splněno v roce 2007. V letošním roce došlo k opravě povrchu komunikace bezprostředně před nádražní budovou.
Dopravní napojení průmyslové oblasti Pšovka – Mlazice spojkou mimo obytnou část města
 • Bylo provedeno v roce 2009. Stavba navíc získala 3. cenu v soutěži o nejlepší dopravní stavbu.
Zahájení prací na první etapě obchvatu města
 • Bylo provedeno. Je dokončena projektová dokumentace s Územním rozhodnutím a jsou vykoupeny příslušné pozemky.
Projektová příprava garáží v Tyršově ulici a na sídlišti v Rousovicích
 • Lokalita v Tyršově ul. byla zamítnuta státní památkovou péčí a není možné se k ní vracet. Na lokalitu v Rousovicích se v období 2006 – 2010 nepodařilo získat dotaci. Dostaneme-li opět Vaši důvěru, počítáme s výstavbou parkoviště v Rousovicích v roce 2011. Toto najdete rovněž v našem volebním programu 2010.
Vybudování osobního přístaviště na Labi
 • Přístaviště bylo zřízeno v roce 2009.

4. Klíč k lidem
Dokončení sítě dětských hřišť ve městě
 • Průběžně byla opravována především stávající dětská hřiště. Dostaneme-li opět Vaši důvěru, počítáme s výstavbou nových dětských hřišť. Toto najdete rovněž v našem volebním programu 2010.
Podpora občanských sdružení a iniciativ
 • Je plněno průběžně. Např. jenom v oblasti kulturních akcí se ročně formou příspěvku rozdělovalo 500.000,- Kč.
Vybudování domu s pečovatelskou službou v Rousovicích
 • Tato akce byla rozhodnutím většiny zastupitelstva zrušena. Nyní jednáme o zřízení tohoto DPS se soukromým investorem.

5. Klíč k samosprávě
Zpracování kodexu úředníka
 • Zastupitelstvo města přijalo nové organizační a jednací řády, které obsahují i povinnosti úředníků. Toto je na rozdíl od etického kodexu vymahatelné.
Konkrétní odpovědnost jednotlivých zastupitelů
 • Zajistili jsme veřejnou dostupnost výsledků hlasování jednotlivých zastupitelů a jejich návrhy. V tomto trendu hodláme pokračovat. Dostaneme-li opět Vaši důvěru, chceme pravidelně zveřejňovat výsledky hlasování jednotlivých zastupitelů na webových stránkách města. Toto najdete rovněž v našem volebním programu 2010.
Plná informovanost o dění na radnici
 • Celou řadou způsobů plněno průběžně.
Provedení personálního auditu městského úřadu
 • Audit je připraven. V letošním roce jsme získali dotaci na jeho provedení. Dostaneme-li opět Vaši důvěru, počítáme s provedením tohoto auditu v roce 2011. Toto najdete rovněž v našem volebním programu 2010.
Nová internetová prezentace města
 • Je v provozu od roku 2007 a je průběžně zdokonalována.

6. Klíč ke kultuře a sportu
Zmapování aktivit v kultuře a sportu
 • Bylo provedeno. Na tomto základě je od roku 2008 realizován nový systém rozdělování příspěvků na kulturní a sportovní aktivity občanů.
Nové informační centrum
 • Bylo zřízeno v ulici Legionářů v roce 2009.
Pokračování výstavby sportovního areálu Na Podolí
 • Celá záležitost je brzděna probíhajícím jednáním o odkup pozemků, které v prostoru uvažovaného areálu nejsou majetkem města. Byly však realizovány rekonstrukce haly BIOS, která je součástí celého záměru. Dostaneme-li opět Vaši důvěru, hodláme tato jednání dokončit a připravit celkový projekt. Toto najdete rovněž v našem volebním programu 2010.
Vybudování společenského sálu
 • Samostatně tato otázka řešena není. Otázka velkého společenského sálu je řešena v rámci probíhajících jednání o přestavbě Náměstí Karla IV. Problematika menšího sálu bude vyřešena právě začínající rekonstrukcí k tomu vhodných prostor v Masarykově kulturním domě.
Projekt multifunkčního kulturního a společenského centra
 • Tato otázka je řešena v souvislosti se záměrem přestavby Náměstí Karla IV. Jednání se soukromým investorem nyní vstupují do závěrečné fáze.

7.  Klíč k budoucnosti
Studie možností dalšího rozvoje města a její postupné naplňování
 • Bylo plněno průběžně, a to zejména upřesňováním platného Strategického plánu rozvoje města a tvorbou tzv. akčních plánů se zaměřením na čerpání dotací.
Změny územního plánu jako předpoklad rozvoje města
 • Bylo plněno průběžně. V žádném případě však nehodláme překračovat určité limity. Např. nedopustíme i v budoucnosti jakékoliv zmenšení plochy pozemků, vedených jako vinice!
Zahájení výstavby kanalizace jako podmínky dalšího rozvoje města
 • Je plněno průběžně. V roce 2008 byla zahájena výstavba kanalizace v místní části Blata v celkové výši 57.500.000,- Kč. Ještě v letošním roce počítáme se zahájením výstavby kanalizace v místní části Chloumek v celkové výši 190.000.000,- Kč. Dostaneme-li opět Vaši důvěru, budeme v tomto trendu pokračovat.
Zdokonalení protipovodňových opatření
 • Nejprve byl spuštěn do provozu nový výstražný systém. Nyní začne výstavba celoplošné ochrany města. Na tuto investici jsme získali dotaci vy výši 530.000.000,- Kč. Nyní investor, tj. Povodí Labe provádí výběrové řízení na generálního dodavatele.
 
Volební program ODS Mělník - komunální volby 2010 Tisk
Středa, 11 Srpen 2010 05:42
Vážení návštěvníci našich webových stránek. Předkládáme Vám volební program ODS pro nadcházející komunální volby. V programu jsou přehledně v pěti tematických okruzích obsaženy naše hlavní priority.

Nenabízíme Vám žádné vzletné fráze, žádné líbivé, avšak bezobsažné věty, žádná silácká provolání. To, co nabízíme, je reálná a naplnitelná koncepce. Nabízíme Vám naše zkušenosti a schopnosti. Nabízíme Vám jasný a konkrétní program!


Mělník – město pro život
 • Budeme pokračovat v podpoře sociálních služeb pro seniory a lidi se zdravotním poškozením s větším důrazem na poskytování těchto služeb přímo v bydlišti občana.
 • Ve spolupráci se Sdružením obcí Kokořínska zřídíme autobusovou linku „Aut. nádraží – centrum – Pšovka – Mlazice – Vehlovice, hasičská zbrojnice“.
 • Dobudujeme protipovodňová opatření k celoplošné ochraně Mělníka před povodní.
 • Dokončíme I. etapu řešení dopravní situace ve městě propojením ulic Mladoboleslavská a Pražská přes „řepný plac“.
 • Provedeme kompletní rekonstrukci ZŠ J. Matiegky.
 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci chodníků a cest pro pěší na celém území města s tím, že nová plocha nových chodníků dosáhne 15 km.
 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci vozovek na celém území města, včetně lokalit Vrabčov, Chloumek, Mlazice, Vehlovice a Staré Rousovice.
 • Prostřednictvím kulturních a společenských akcí budeme pokračovat v oživování centra města.
 • Zavedeme tradici konání pravidelných farmářských trhů ve městě.
 • Vybudujeme nová parkoviště na sídlišti v Rousovicích a u autobusového nádraží.
 • Obnovíme autobusové zastávky ve městě.
 • Při řízení chodu města budeme spolupracovat se všemi zástupci spolků a zájmových sdružení.

Mělník – město kultury

 • V rámci oživení města budeme poskytovat nám. Míru, ale i jiné veřejné plochy pro místní spolky a školy ke konání kulturních a společenských akcí nevýdělečného charakteru za nulové nájemné.
 • Budeme dále podporovat majitele nemovitostí v MPZ v rekonstrukcích jejich objektů prostřednictvím činnosti Fondu regenerace města.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci kulturních památek v majetku města, a to zejména restaurováním renesančního portálu domu čp. 5 v podloubí ul. 5. května a střechy Masarykova kulturního domu.
 • Ve spolupráci s Římskokatolickou církví připravíme rekonstrukci chrámu sv. Petra a Pavla.
 • V rámci podpory spolkového života budeme mělnickým spolkům poskytovat za účelem pořádání kulturních akci prostory radnice za nulové nájemné.
 • Zajistíme prohlášení historického podzemí města za památkově chráněný objekt a dokončíme zpřístupnění podzemí pod radnicí.

Mělník – město sportu

 • Pro spolufinancování sportovních aktivit dětí a mládeže vytvoříme samostatný Fond sportovních aktivit.
 • Připravíme pozemky na Podolí k vybudování multifunkčního sportovního areálu.
 • Vybudujeme in-line dráhu a skate park v parku na Podolí.
 • Připravíme kompletní rekonstrukci zimního stadionu. Budeme pokračovat ve výstavbě a rekonstrukci dětských a malých sportovních hřišť tak, že každoročně vybudujeme jedno hřiště v okrajových částech města s určením místa podle doporučení občanů.
 • U městského přístaviště lodí na Labi zajistíme zřízení půjčovny jízdních kol.

Mělník – město zeleně

 • Z městského lesa na Chloumku vybudujeme lesopark s odpočinkovou zónou.
 • Zrekonstruujeme Park sbratření (Tyršova ul.) a park u Masarykova kulturního domu.
 • Postupně budeme rekonstruovat kalamitou postižené zelené plochy ve městě (Bezručova ul., park na Polabí, sídliště Rousovice atd.)
 • Obnovíme aleje a stromořadí na Pražské a Jarošově ulici.
 • Připravíme obnovu alejí a stromořadí v dalších lokalitách města.
 • Nedopustíme jakékoliv snížení ploch či zánik vinic na území města.
 • Vrátíme do města květinovou výzdobu.

Mělník – město s fungující radnicí

 • Budeme pokračovat v plné informovanosti občanů o dění na radnici, včetně zveřejňování výsledků hlasování jednotlivých zastupitelů na webových stránkách města.
 • Provedeme personální a procesní audit městského úřadu za účelem zjednodušení a služeb pro občany.
 • Budeme i nadále pokračovat ve snižování provozních nákladů městského úřadu.
 • Zhodnotíme veškerý pronajmutelný majetek města tak, aby budoucí nájemné tvořilo zdroje pro rozvoj města.
 • I nadále budeme usilovat o finance z dotačních titulů EU a dalších zdrojů na financování rozvoje města.
 
Kandidáti do komunálních voleb 2010 Tisk
Středa, 11 Srpen 2010 05:40
Vážení návštěvníci našich webových stránek. Blíží se podzimní komunální volby a ve dnech 15. A 16. 10. 2010 to budete právě Vy, kdo rozhodne o novém složení zastupitelstva města Mělníka pro nadcházející čtyři roky. Proto nyní nastává ta pravá chvíle, představit Vám naše kandidáty.


 

1. Mgr. Miroslav Neumann,
57 let, starosta města

 

2. Libor Petřina,
45 let, jednatel společnosti

 

3. Jolana Sabolová,
38 let, podnikatelka

 

4. Mgr. Tomáš Teplík,
36 let, obchodní ředitel

 

5. Jaromír Kovářík,
68 let, zástupce starosty

 

6. Ing. Jan Petrželka,
55 let, vedoucí pobočky VZP

 

7. Mgr. Lenka Kučerová,
49 let, učitelka

 

8. Marie Kubešová,
69 let, majitelka knihkupectví

 

9. Evelýna Borsutzki,
60 let, v domácnosti

 

10. Ing. Tomáš Martinec, Ph. D.,
32 let, projektový manažer

 

11. Doc. Ing. Lukáš Čechura, Ph. D.,
32 let, vysokoškolský učitel

 

12. Vilém Kraus,
31 let, vinař

 

13. Mgr. Karla Staňková,
47 let, učitelka

 

14. Rudolf Kraj,
32 let, sportovní trenér

 

15. Jiří Krejsa,
44 let, manažer dopravy

 

16. MUDr. Jan Shořovský,
61 let, lékař

 

17. Vladimír Hanus,
54 let, podnikatel

 

18. Jiří Vítek,
65 let, důchodce

 

19. Ing. Jan Rambousek,
57 let, vedoucí provozu EMĚ

 

20. Ing. Jaroslav Šuk,
48 let, úředník

 

21. Luboš Nalezínek, DiS.,
26 let, bankovní poradce
 
VEROkino Tisk
Úterý, 10 Srpen 2010 08:23
Máme rok 2010, ne 1990. Jen opravdu málokdo je zvědav na debatu s kandidujícím politikem. Lidé již mají jiné starosti, ale i radosti, než před cca 20 lety. Volební mítinky již dávno nefrčí...:-).
I to je důvod, proč jsem v rámci své předvolební kampaně připravila šňůru filmových promítání po Mělnicku a Praze-východ. Když nechtějí voliči za kandidátem, půjdu jako kandidátka za voliči - tak je to podle mého názoru správně.

VeroKINO vyráží symbolicky v pátek 13. srpna 2010 na svou tour po Mělnicku a Praze-východ. Celkem je plánováno 28 promítání v 17 městech a obcích senátního obvodu. Promítáme filmy: Protektor, 2 Bobule, Líbáš jako Bůh, Doktor od Jezera hrochů a Mamas and Papas. Začíná se vždy od 21:00 hod.

V rámci VeroKina se každý promítací den lze zúčastnit tipovací soutěže a vyhrát večeři v restauraci Na Štěpáně v Obříství. Podmínky soutěže naleznete níže.
Veškeré promítání je ZDARMA. Přijďte se podívat. Moc se těšíme.

Veronika Vrecionová
datum místo promítání název filmu
pátek 13.08. Lužec nad Vltavou Líbáš jako Bůh soutěž
sobota 14.08. Brandýs n.L.-St.Boleslav Protektor soutěž
neděle 15.08. Brandýs n.L.-St.Boleslav Doktor od jezera hrochů soutěž
středa 18.08. Všetaty-Přívory Líbáš jako Bůh soutěž
čtvrtek 19.08. Měšice 2 Bobule soutěž
pátek 20.08. Mělník Doktor od jezera hrochů soutěž
sobota 21.08. Mělník Protektor soutěž
neděle 22.08. Dolní Beřkovice Líbáš jako Bůh soutěž
středa 25.08. Odolena Voda Líbáš jako Bůh soutěž
čtvrtek 26.08. Odolena Voda Protektor soutěž
pátek 27.08. Kralupy nad Vltavou Líbáš jako Bůh soutěž
sobota 28.08. Kralupy nad Vltavou Protektor soutěž
neděle 29.08. Hovorčovice Líbáš jako Bůh soutěž
středa 01.09. Kostelec nad Labem Líbáš jako Bůh soutěž
čtvrtek 02.09. Kostelec nad Labem Protektor soutěž
pátek 03.09. Libiš Doktor od jezera hrochů soutěž
sobota 04.09. Mělník Mamas & Papas soutěž
neděle 05.09. Mělník 3 sezóny v pekle soutěž
středa 08.09. Přezletice Líbáš jako Bůh soutěž
čtvrtek 09.09. Líbeznice Protektor soutěž
pátek 10.09. Kralupy nad Vltavou 2 Bobule soutěž
sobota 11.09. Kralupy nad Vltavou 3 sezóny v pekle soutěž
neděle 12.09. Byšice 2 Bobule soutěž
středa 15.09. Klecany Líbáš jako Bůh soutěž
čtvrtek 16.09. Klecany 3 sezóny v pekle soutěž
pátek 17.09. Brandýs n.L.-St.Boleslav 2 Bobule soutěž
sobota 18.09. Brandýs n.L.-St.Boleslav 3 sezóny v pekle soutěž
neděle 19.09. Zdiby Protektor soutěž

Pravidla tipovací soutěže Vyhrajte s Veronikou

Tipovací soutěž Vyhrajte s Veronikou pořádá od 13.8. do 19.9.2010 paní Ing. Veronika Vrecionová (doručovací adresa: Veleňská 48, Přezletice, p. Jenštejn 250 73) ve spolupráci se společností KINOSERVIS s.r.o.
Na každou filmovou projekci v rámci tohoto letního turné jsme pro Vás připravili tipovací soutěž o hodnotné ceny. Vítěz tipovací soutěže obdrží poukázku na konzumaci v hodnotě 600,- Kč do vyhlášené restaurace Na Štěpáně (Obříství 82, 277 42, tel: +420 315 674 555, www.nastepane.cz).

Podmínkou k účasti v tipovací soutěži je vyplněný tipovací kupon a zodpovězení otázky na kuponu. Soutěže se mohou účastnit také tipující na internetu, kteří vyplní elektronický tipovací kupón na www.veronika2010.cz, a to nejpozději do 20:55 hod. v den projekce. Správně vyplněný tipovací kupon/elektronický formulář musí obsahovat údaje ve všech polích označených hvězdičkou (*) a odpověď / tip na položenou otázku. Osobně lze správně vyplněný tipovací kupon odevzdat do 20.55 hod. v místě promítání, které bude označeno cedulí „Tipovací soutěž". Za návštěvníka filmové projekce je považován ten, kdo se bude v době zahájení filmové projekce (cca. 21.00 hod.) pohybovat v prostoru mobilního hlediště ohraničeném modrými fábory.

Výherce bude zveřejněn druhý den po promítání na webových stránkách www.veronika2010.cz a následně mu bude předána výhra. Vítězem se stává tipující, jehož tip bude nejblíže ke skutečnému počtu diváků vyhlášenému pořadatelem filmové projekce.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých pořadateli a organizátorovi soutěže, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 
Začala oprava ulic Nádražní, Řipská a Na Malém Spořilově Tisk
Čtvrtek, 29 Červenec 2010 08:03
Silniční uzavírky jsou vždycky nepříjemná věc. To může potvrdit každý účastník silničního provozu, ať už je to řidič, cyklista či chodec. Na druhé straně je to však také věc nadmíru potřebná, zvláště, když se jedná o komunikaci páteřní a tudíž značně vytíženou.

Přesně takovou páteřní a značně vytíženou komunikací je i dosavadní průtah naším městem „podél kolejí“, tedy ulice Nádražní, Řipská a Na Malém Spořilově. Po jednání vedení města Mělníka s vlastníkem této komunikace (oficiální označení I./9) – Ředitelstvím silnic a dálnic tato rekonstrukce právě začala. Nejedná se o žádné opožděné látání výtluků po zimním období, ale o celkovou rekonstrukci povrchu této komunikace.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvolnilo na rekonstrukci komunikací v jeho vlastnictví na Mělnicku částku 35 milionů Kč. a zde se  jedná právě součást těchto rekonstrukčních akcí. Pro lepší přehled je dobré ještě uvést, kdo vlastně u nás jaké komunikace vlastní. Tak tedy: 1. dálnice, rychlostní silnice a silnice první třídy vlastní ŘSD. 2. komunikace vedené jako silnice druhé a nižších tříd vlastní a spravuje Krajský úřad. 3. teprve všechny ostatní komunikace, zpravidla označené jako místní, vlastní jednotlivá města a obce.

Závěrem připomínám, že úplná uzavírka silnice I./9 v Nádražní ulici, a to od křižovatky s ulicí Kokořínskou až po křižovatku s ulicí Chloumeckou potrvá do 31. 7. 2010. Od 15. 8. do 31. 8.2010 pak bude následovat uzavírka úseku ulice Řipské, a to od křižovatky s ulicí Chloumeckou a ulice Na Malém Spořilově až po křižovatku s ulicí Bezručovou. Objízdná trasa je vedena Bezručovou ulicí.

Všem dotčeným, ať už obyvatelům v místě objízdné trasy, řidičům a všem dalším účastníkům silničního provozu se omlouváme za způsobené nepohodlí, ale věřte, že se jedná opravu o nutnou stavební akci a její následný výsledek posléze oceníte.

Mgr. Tomáš Teplík
2. místopředseda MS ODS Mělník

 
Hasičská zbrojnice ve Vehlovicích dostane novou střechu Tisk
Neděle, 25 Červenec 2010 18:04
Hasiči – to je již více než jedno století součást kultury a společenského života našeho venkova. Je sice pravdou, že mnozí si dělají z hasičů legraci, ale tito lidé asi úplně přesně nevědí, z čeho si legraci dělají.
Když se někde něco stane, přijde živelná pohroma, jsou první na místě hasiči. Když potřebují spoluobčané pomoc v nouzi, jsou první na místě hasiči. A pokud jde o společenský život, pak mnohde jsou jeho nositeli (někdy téměř jediní) zase hasiči. Když se dělají akce pro děti, jsou organizátory opět hasiči. A patří jim za toto všechno poděkování.
Nejen z poděkování jsou ale hasiči živi. To by bylo trochu málo. Jednou ze základních podmínek činnosti hasičů je odpovídající zázemí. Právě proto zastupitelstvo města Mělníka schválilo na svém zasedání dne 13. 7. 2010 návrh starosty města pana Miroslava Neumanna na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice ve Vehlovicích.
Nyní je třeba „pouze“ pohlídat, aby práce byla provedena dobře, střecha dlouho sloužila a peníze nebyly vyhozené oknem. Vehlovickým hasičům přejeme do budoucna všechno nejlepší, co možná nejvíce radostí a co možná nejméně starostí.

Tomáš Teplík
2. místopředseda MS ODS Mělník
 
Město Mělník zahájí opravu ulice Na stráni Tisk
Čtvrtek, 08 Červenec 2010 07:37
Mnoho z nás si nemohlo nevšimnout stavu většiny komunikací v okrajových částech našeho města, a to i v těch částech, kde se do budoucna předpokládá další rozvoj individuální výstavby. A nikdo se nemůže divit, že tamější občané se nehodlali – logicky – s tímto stavem smířit.

Bylo jasné, že situaci je nutné řešit. Zároveň ale řešit tak, aby byl zohledněn fakt, že v dohledné době bude v daných lokalitách probíhat výstavba kanalizace a standardní povrch by zde znamenal nejen technologické komplikace, ale také zbytečně vynaložené peníze.

Bylo nutné najít kompromis mezi dnešní nutností a vývojem v blízké budoucnosti. Proto bylo nutné věnovat se zejména těm komunikacím, které jsou v případě nepříznivého počasí nejvíce vystaveny jeho rozmarům a zároveň nalézt pro takovéto komunikace rozumné řešení.

Asi nejvíce takto postiženou ulicí je ulice Na stráni. Její spodní část ve směru od Mladoboleslavské ulice má částečně zpevněný povrch, její horní část je však prakticky polní cesta. Při každém větším dešti je tak vyplavována zemina včetně štěrku až na frekventovanou Mladoboleslavskou ulici. Ulice tak mnohdy připomíná tankodrom.

Proto jsem na jednání zastupitelstva dne 22. 6. 2010 předložil návrh na zpevnění horní části této ulice tak, aby pominuly dokdy občanů k nespokojenosti, ale zároveň tak, aby tento povrch příliš nebránil budoucí výstavbě kanalizace. Jsem rád, že tento návrh byl schválen.

Sám za sebe toto řešení považuji sice za přechodný, ale důležitý krok k definitivnímu řešení situace v dané části našeho města.

Mgr. Miroslav Neumann
Starosta města Mělníka

 
Začíná rekonstrukce Pražské brány Tisk
Čtvrtek, 08 Červenec 2010 07:35
Jistě se všichni shodneme, že Pražská brána je jednou z dominant našeho města. Zejména při vstupu do městského historického jádra ve směru od obchodních a parkovacích prostor na Náměstí Karla IV. je skutečně nepřehlédnutelná.

Právě proto nám horšící se stav této významné architektonické památky z doby pozdního středověku dělal již nemálo starostí. Je jen logické, že bylo nutné přikročit k zajištění rekonstrukce budovy, a to nejen vnějšího pláště, ale také uvnitř, aby provoz oblíbené čajovny byl co možná nejvíce v souladu s nároky na ochranu památek.

Rada města Mělníka ještě v době své existence schválila na svém jednání dne 17. května uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava kulturní památky - Pražská brána“ s firmou GEMA ART GROUP, a. s. Praha. Následně mohlo být započato s přípravou rekonstrukce.

Samotná rekonstrukce potrvá od 1. července do konce měsíce září tohoto roku. A co všechno zahrnuje? Tedy: kompletní obnovu vnějšího pláště brány, opravu kamenných článků, opravu krovu a výměnu napadených dřevěných částí, nové vnitřní nátěry, kompletní novou elektroinstalaci, instalaci nových topných těles a odvlhčovačů.

Zároveň s rekonstrukcí proběhne v budově stavebně-historický průzkum, který pomůže zmapovat stavební dějiny této jedinečné stavby a může přinést i zajímavé, doposud neznámé informace.

Celkové náklady na rekonstrukci činí 2.236.468,- Kč. Z toho městu Mělníku dotaci ve výši 420.000,- Kč poskytne Ministerstvo kultury České republiky a částku 900.000,- Kč poskytne Středočeský kraj. Oběma institucím státní, resp. veřejné správy náleží poděkování.

Mgr. Tomáš Teplík
2. místopředseda MS ODS Mělník

 
Město Mělník naštěstí o miliony nepřijde Tisk
Čtvrtek, 08 Červenec 2010 07:34
Před časem jsme Vás – vážení návštěvníci našich stránek – informovali o pro mě stále nepochopitelném nebezpečí pro naše město. O nebezpečí, které vzniklo jenom a pouze díky politikaření a pokusům o předvolební hrátky některých zastupitelů.

Město Mělník nakonec o miliony od družstva SICOM nepřijde. Mimořádné zastupitelstvo dne 28. 5. 2010 naštěstí přijalo původní návrh starosty města pana Miroslava Neumanna, který na řádném zastupitelstvu dne 18. 5. 2010 schválen nebyl. Kdyby nešlo o tak závažnou záležitost, bylo by úsměvné sledovat, jak pro hlasují Ti, kteří navrhované řešení o deset dní dříve nepodpořili a někteří z nich se ještě ptají, proč nebylo o deset dní přijato…

Je smutné, když vidíme, jak s blížícími se volbami nám začínají kázat Ti, kteří se za celou dobu nemohou vykázat skoro žádnými výsledky a nyní mají plná ústa či nepodepsané pamflety slovy jako hospodárnost, čistota, morálka atd… Myslím, že by alespoň trochu stálo za to, aby si tito lidé alespoň zjistili základní informace o věcech, o kterých mluví. Velmi nezodpovědné a nemorální však je, když se tímto způsobem stává jejich rukojmím celé město Mělník!

Mgr. Tomáš Teplík
2. místopředseda MS ODS Mělník

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 8 z 10
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník