Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv 17.11.2017 23:55, Svátek má: Státní svátek Den boje za svobodu
Mělničtí řidiči dostanou další kruhovou křižovatku Tisk
Pátek, 29 Leden 2010 09:53
Společnost Kaufland již před časem přišla na Stavební úřad s tím, že by chtěla rozšířit prodejní plochu svého supermarketu na Mělníku, stala se vlastníkem pozemků mezi stávajícím parkovištěm a potokem Pšovkou a chtěla znát podmínky, za kterých je možné tento záměr realizovat.

Vedení města dalo podmínku, že pokud by mělo dojít k tomuto rozšíření, musí společnost nejdříve vyřešit neúnosnou situaci na křižovatce ulic Bezručova – Klášterní – Fügnerova. Město společnosti také předalo k využití kdysi zpracovanou studii okružní křižovatky v tomto prostoru.

Po celé řadě jednání, která trvalo půl roku, přišla společnost Kaufland se závěrem, že na své náklady vybuduje na výše uvedeném místě novou kruhovou křižovatku a navíc novou pěší komunikaci k řadovým garážím. Spolu s tím pak ještě zrekonstruuje chodník k zimnímu stadionu.

Kruhová křižovatka bude mít přibližně parametry té u Family centra. Řešení bude zcela určitě přínosem pro celou lokalitu, kde si oddechnou především řidiči, kteří zde dnes dlouhé minuty stojí. Pomůže to ale také obyvatelům této oblasti. Plynulý  provoz bude znamenat snížení exhalací a hluku.

Přestavba supermarketu, jehož cílem je rozšíření stávajícího sortimentu, bude vypadat tak, že se stávající objekt rozšíří o 10 metrů do dnešního parkoviště. Nová parkovací místa, kterých bude více než doposud, pak vzniknou na pozemcích směrem ke Pšovce. Platná
naprosto samozřejmě zůstává i podmínka, že parkoviště mohou využívat návštěvníci zimního stadionu.

Akce by se měla uskutečnit v letošním roce a o jejích podrobnostech Vás budeme informovat.

Jaromír Kovářík
1. místostarosta města Mělníka
 
Nastane-li problém, musí být hned řešen! Tisk
Středa, 20 Leden 2010 08:43
My všichni, kdo jsme projeli nebo prošli v úterý 19. ledna ulicemi Legionářů a U tanku jsme si zde nemohli nevšimnout havárie povrchu vozovky na několika místech v obou ulicích. Tato nepříjemná věc je skutečným reálným a nikoliv vybájeným problémem v procesu revitalizace. A protože o reálných problémech se na rozdíl od těch vybájených pouze nemluví, přistoupili jsme k neprodlenému řešení.

Předně je třeba říci, že povrch v ulicích Legionářů a U tanku byl zhotoven odlišnou technologií, než jinde. Proto je tu vážné podezření, že nefunguje v podloží umístěná drenáž tak, jak by měla a nebo možná také vůbec. Proto hned ve středu 20. ledna dochází k zjištění skutečného stavu specializovanou odbornou organizací. Po následném vyhodnocení bude neprodleně zjednána náprava!

Zároveň je třeba říci, že dílo zhotovených povrchů v ulicích Legionářů a U tanku doposud nebylo městem převzato a odstranění havárie nebude mít v žádném případě vliv na rozpočet celé akce revitalizace. Je nezpochybnitelnou povinností dodavatele uvést povrchy v obou ulicích do bezvadného stavu. Vedení města bude celou záležitost bedlivě sledovat a tlačit na nápravu v co možná nejkratším termínu, co klimatické podmínky dovolí!

Mgr. Miroslav Neumann
předseda MS ODS Mělník, starosta města
 
Nové pověsti mělnické Tisk
Pondělí, 18 Leden 2010 15:42
Kolem nás na Mělníku slyšíme celou řadu „zaručených“ či „zaručeně pravdivých“ informací od „zaručeně přesně“ informovaných lidí či od lidí, kteří tyto „zaručeně přesně“ informované „zaručeně dobře“ znají.

Také Vám připadá, že v předchozím odstavci je příliš mnoho slova „zaručeně“? Ano, je a naprosto záměrně! Ona totiž drtivá většina těch „zaručeně zaručených“ zpráv má asi takovou hodnotu, jako když si vzpomeneme na větu z jedné úspěšné české veselohry: „je to pravda, říkali to v kravíně“!

A právě proto jsme založili odkaz „Nové pověsti mělnické“. Zde se pokusíme alespoň část těchto pověstí uvést na pravou míru. Snad se nám to alespoň trochu podaří. Mělnická veřejnost si oněch „zaručeně zaručených“ zvěstí zaslouží co možná nejméně…

Kapitola 1. – Pověsti o revitalizaci


Pověst o stále nekvalitně prováděných pracích

Stále dokola někteří (stále ti samí) lidé tvrdí, že práce na revitalizaci nejsou prováděny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, a že práce jsou prováděny nekvalitně a nejsou dodržovány technologické postupy.

Skutečnost:

Kanalizace – včetně přípojek, šachet a uličních vpustí – je prováděna přesně v souladu s projektovou dokumentací. Před zásypy potrubí jsou prováděny kontroly pracovníky Středočeských vodovodů a kanalizací (následně jen SVK). Současně jsou prováděny tlakové zkoušky, zkoušky nepropustnosti, kamerové prohlídky kanalizace a zkoušky hutnění na provedených zásypech kanalizace. Toto vše je pečlivě dokládáno protokoly a zápisy do stavebního denníku. Všechny drobné odchylky či změny tras jsou projednávány s příslušnými pracovníky SVK a generálním projektantem a k odchylkám či změnám dochází vždy až po jejich odsouhlasení.

Podkladní vrstvy pod chodníky a komunikace jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací. Jejich kvalita je ověřována na základě hutnících zkoušek, kterých bylo k 10. 12. 2009 provedeno celkem 151. Ke každé z těchto zkoušek je pořizován samostatný protokol (k 10. 12. 2009 tedy existuje 151 protokolů). Nutno ještě dodat, že veškerou stavební činnost koordinují a kontrolují zástupci projektanta, Městského úřadu, Státní památkové péče a stavební dozor. Každý týden se koná kontrolní den, ze kterého se vždy pořizuje podrobný zápis.


Pověst o bláznech na radnici, kteří nechávají provádět výkopy na některých místech vícekrát


Mezi lidmi koluje rovněž pověst o tom, že se snad „na radnici všichni zbláznili“, nejsou schopni koordinovat výkopové a stavební práce ve věci inženýrských sítí. Některé pak probíhají na jednom místě několikrát a město to pak platí.

Skutečnost:

Revitalizace není jenom předláždění povrchů chodníků a vozovek či nový mobiliář. Její podstatná část je ukryta pod zemí. Jedná se rekonstrukci inženýrských sítí. Součástí nákladů na revitalizaci je rekonstrukce kanalizace. V souvislosti s revitalizačními pracemi město vyzvalo vlastníky ostatních sítí (zejména ČEZ, resp. STE u elektřiny a RWE u plynu), aby i oni provedli rekonstrukce či výměnu sítí jimi vlastněných. Tito vlastníci souhlasili, avšak dosáhnou jejich vzájemné koordinace a navíc koordinace s SVK je věcí zhola nemožnou. Ano, samozřejmě, hřeší na své monopolní postavení. Ale co je podstatné, jakékoliv jiné výkopové a následné práce, než je kanalizace, hradí vždy a jedině vlastníci těchto sítí – rozhodně ne město! Víme, že to může vypadat poněkud zvláštně, ale na druhé straně díky této „zvláštnosti“ mají občané v centru i ostatní sítě nové a město to nestojí ani korunu.


Pověst o tom, jak město bude muset hradit případné reklamace


Říká se, že město bude muset po předání díla hradit z vlastních prostředků případné reklamace.

Skutečnost:

Nejprve je třeba poznamenat, že město Mělník doposud převzalo pouze velmi malou část nově vydlážděných chodníků a komunikací. Dále je třeba jednoznačně říci, že město žádné reklamace z vlastních prostředků platit nebude. Proč? Z každé fakturace je dodavateli propláceno pouze 90 %, zbytek je zadržován právě za účelem hrazení případných reklamací. Na konci revitalizace bude tato „rezerva“ činit 17 mil. Kč a bude zadržována tak dlouho, dokud nebudou případné vady či nedodělky definitivně odstraněny. Navíc po celou dobu záruky na dílo (5 let) musí dodavatel poskytnout městu bankovní záruku ve výši ca 2 mil. Kč.


Pověst o zašantročených penězích


Stále je některými lidmi opakováno, že muselo dojít k zašantročení nějakých peněz, protože předpokládaná cena revitalizace byla v projektu 142 mil. Kč, kdežto revitalizace se realizuje za 173 mil. Kč.

Skutečnost:

K žádnému zašantročení peněz nedošlo! Je pravdou, že původní předpokládaná cena revitalizace byla 135 mil. Kč včetně DPH. Poté však došlo k výběru generálního dodavatele, samozřejmě cestou výběrového řízení. Zde zvítězila nejlevnější nabídka – 172,4 mil. Kč včetně DPH. Toto byla opravdu nejlevnější nabídka. Bylo to asi jako když si chce jít koupit auto, máte představu, že bude stát 200 tisíc a nejlevnější pak ve skutečnosti je za 250 tisíc. Buďto vezmete to nejlevnější, byť dražší, než byla Vaše původní představa – a nebo žádné. Před podobnou volbou stálo i městské zastupitelstvo. Rozhodlo se do revitalizace jít. Nové sítě, nové povrchy chodníků a vozovek, nově upravená zeleň, nový mobiliář či některé nově zrekonstruované budovy, to vše je (a bude) tady pro Vás.

Kapitola 2.

Pověst o předávacích protokolech

Tato pověst je další z pověstí o revitalizaci. Někteří lidé po městě šíří, že všechny práce v rámci revitalizace jsou fakturovány a propláceny na základě podepsaných předávacích protokolů.

Skutečnost:

Fakturace a platby neprobíhají na základě předávacích protokolů, ale úplně jiných dokumentů – děje se tak na základě tzv. zjišťovacího protokolu, který je doplněn o soupis provedených prací. Předávací protokol podepsalo město s dodavatelem doposud pouze jeden, a ten se týká části – zdůrazňuji ještě jednou, že pouze části – chodníků v Jungmannových sadech. Rozdíl mezi předávacím a zjišťovacím protokolem je značný, a to zejména z hlediska právního režimu díla. Od podpisu předávacího protokolu se např. odpočítává záruční lhůta. Navíc je z každé fakturace zadržována částka na úrovni 10 % na případné opravy. Věřím, že šiřitelé této pověsti se pouze z důvodu neznalosti celé věci spletli a že se nejednalo o zlou vůli.

Pověst o bývalém areálu SÚS v Dobrovského ulici

Říká se, že při nákupu a prodeji areálu bývalé SÚS v Dobrovského ulici byl spáchán „trestný čin nejvyššího kalibru“. Škoda jen, že šiřitelé této pověsti již k tomu neříkají nic dalšího. Třeba jak byl spáchán nebo kým byl spáchán.

A jaká je skutečnost? Následná

1. Areál město koupilo od Středočeského kraje, který neupozornil na možné komplikace ohledně přístupu do areálu.
2. Podnikání firmy Demorecykla, tak jak se postupně TS přemisťovaly do jejich dnešního areálu, bylo kryto nájemní smlouvou a souhlasem s přenecháním vytyčené plochy. Pochopitelně toto vše bylo činěno za patřičnou úhradu ve prospěch města.
3. TS se nevystěhovaly z areálu v Dobrovského ulici v termínu, který byl stanoven. Pro TS koupený nový areál se přestavoval pomaleji. Vše to bylo předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení na základě podání občana. Prozatím je k dispozici neoficiální zpráva, že řízení bylo zastaveno, protože nebylo shledáno žádné porušení právních předpisů.
4. Po zaplacení celé ceny a splnění podmínek byla teprve sepsána kupní smlouva. Nutno říci, že prodej areálu byl pro město Mělník výhodný, a to v podobě finančního zisku a navíc vypořádání s ekologickou zátěží
5. Všechny kroky města byly samozřejmě činěny v souladu s usnesením zastupitelstva, jež má veřejný a tedy občany kontrolovatelný průběh.


Kapitola 3.

Pověst o vylučování z ODS

Někteří pohádkáři říkají a píší na facebook, že prý se z mělnické ODS za odlišné názory či postoje vylučuje. Jak jednoduchá pověst, snad aby se dobře pamatovala…

A jaká je skutečnost?

Po přečtení či vyslechnutí této pověsti mají členové mělnické ODS pocit, že v našem městě působí ještě jedna ODS, tajně, v ilegalitě a doposud o ní nikdo neslyšel… Skutečnost je taková, že z ODS na Mělníku – co paměť sahá – nikdo vyloučen nebyl! Jistě, členové přicházejí a odcházejí, ale vylučován nikdo není. Asi není náhoda, že tuto pověst šíří zhrzení pohádkáři s politickými ambicemi. Ovšem pak už to nejsou žádní pohádkáři – jsou to jen obyčejní lháři!

 
Úvodní slovo starosty Tisk
Středa, 13 Leden 2010 15:35

Vážení návštěvníci webových stránek mělnické ODS. V tyto dny spolu s Vámi vstupujeme do roku 2010. Roku, který je především rokem volebním a v jehož závěru budou po volbách parlamentních a senátních probíhat volby pro nás nejdůležitější – volby komunální. Nedovedu si představit volební úspěch bez zapojení co nejvíce Vás všech – občanů města Mělníka!

V žádném případě nechceme, aby i v rámci fungování našeho města měli lidé pocit, že mezi radnicí a občany vzniká propast, že mezi rozhodnutími radnice a běžným občanským životem je vysoká zeď. To opravdu nechceme!

A právě z tohoto důvodu nyní rozbíháme tyto webové stránky. Naší ambicí je, aby pro Vás pro všechny byly zdrojem co možná nejvíce přesných informací, abyste včas věděli, co se na Mělníku chystá. Ale naší ambicí rovněž je, aby i Vy jste vyjadřovali k jednotlivým tématům své názory, podněty, připomínky a také kritiku. Chceme, aby tento komunikační prostředek měl trvalou hodnotu.

Kromě základních informací o mělnické ODS a dalších odkazů, naleznete v levém modrém sloupci tři odkazy, o kterých se domnívám, že pro Vás budou nejzajímavější. Prvním je odkaz s názvem „Nové pověsti mělnické“, kde budeme reagovat na „zaručeně pravdivé“ informace a uvádět je na pravou míru. Druhým je odkaz „Ptejte se nás“, kde můžete pokládat své dotazy a vždy po určité době zveřejníme odpovědi. Třetím je pak odkaz „téma měsíce“, kde bychom naopak my rádi znali Váš názor na předmětné problémy. Nemusím zdůrazňovat, že u obou těchto odkazů je podmínkou komunikace všestranná slušnost a korektnost.

Vážení přátelé, jsem přesvědčen, že podobný druh komunikace z naší strany doposud chyběl. Ovšem na druhou stranu Vás prosím, abyste nám byli nápomocni svými dotazy, podněty a názory. Jedině tak budou tyto stránky plnohodnotným informačním zdrojem. Občanští demokraté se s Vámi na tomto webu budou rádi setkávat.

Přeji Vám šťastný rok 2010.

Mgr. Miroslav Neumann
předseda MS ODS Mělník, starosta města

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 10 z 10
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník