Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv Pražská brána je zrekonstruovaná – jak to všechno dopadlo? 18.09.2021 14:44, Svátek má: Krištof
Pražská brána je zrekonstruovaná – jak to všechno dopadlo? Tisk
Čtvrtek, 03 Březen 2011 09:53
Jak je jistě všeobecně známo, ve druhé polovině roku 2010 proběhla oprava jedné z nejvýznamnější a také nejdominantnějších památek města Mělníka – Pražské brány. A právě v tuto chvíli je nejlepší příležitost na bilancování této akce.

Samotná oprava měla tři etapy:
  1. Vnitřní opravy (nová elektroinstalace, nové osvětlení, nové vnitřní omítky, odstranění stávajícího sádrokartonu, opravy a nátěry dřevěných a ocelových konstrukcí).
  2. Oprava krovu (protézování a výměna napadených částí krovu, ošetření dřevěných konstrukcí krovu proti dřevokazným houbám a hmyzu, nová podlaha půdy, uložení hřebenáčů střechy do malty).
  3. Oprava vnějšího pláště (repase oken a vstupních dveří, repase vývěsek, oprava kamenných článků, nátěr ciferníku hodin a cimbálu, oprava omítek a nátěr).

V rozpočtu města na rok 2010 bylo na tuto akci schváleno 2.851.000,- Kč. Na základě výběrového řízení tuto zakázku vysoutěžila společnost GEMA ART GROUP a. s. za 2.236.468,- Kč.

Již z tohoto údaje je zřejmé, že výsledek soutěže byl pro naše město výhodný.

Jak tomu při rekonstrukcích památkových budov bývá, přinesla i tato nejedno překvapení. V průběhu vnitřních oprav došlo na základě informace mělnického historika pana Františka Purše k objevení původního pozdně gotického schodiště. Po dohodě s NPÚ bylo rozhodnuto o vyklizení  tohoto prostoru, opravě a zpevnění kamenného schodiště, opravě vnitřní zdi a klenby.
U vstupu do schodiště v dolní i horní části byla instalována zábrana – kovaná mříž a u vstupu ve spodní části byla instalována dřevěná zárubeň. Ve 4. nadzemním podlaží a 5. nadzemním podlaží bylo po odstranění sádrokartónu restaurováno obnažené zdivo a původní omítka.
Na základě dohody s provozovatelem čajovny a galerie byla vybrána vhodnější světla pro kvalitní osvětlení vnitřních prostor (vystavených uměleckých děl) místo původně navržených a opatřena LED žárovkami (nízká spotřeba energie, dlouhá životnost). Ve vstupní části schodiště bylo instalováno nové kovové zábradlí. Původní lanové bylo vytrhané a nefunkční.

Práce při opravách krovu proběhly podle původního plánu. Vzhledem k novému fungování brány – tzv. „komínovému efektu“, kdy teplo a stoupá volně nahoru a pryč, bylo upuštěno od montáže izolace mezi 6. nadzemním podlažím a půdou. V rámci opravy brány byla provedena taktéž revize hromosvodu, dle požadavku nových norem. Na základě konzultace s revizním technikem bylo nutno doplnit ještě jeden hromosvodový svod.  

Po zahájení stavby a důkladném průzkumu stavu vnějšího pláště bylo po dohodě s NPÚ a také na základě jeho některých požadavků přistoupeno ke změně stavebního postupu, kdy se téměř celá obnova vnějšího pláště posunula z pozice opravy do roviny restaurování. To mělo pochopitelně vliv na cenu, neboť restaurátor je z finančního hlediska posuzován jinak, než-li zedník.
Tato změna se týkala především vnější omítky a kamenných článků. Kamenné články byly mnohem více degradované, než se předpokládalo a na jejich obnovu vzhledem k jejich historické hodnotě museli nastoupit restaurátoři s licencí Ministerstva kultury ČR. Jednalo se o římsy, podstřešní římsu, nárožní kamenické prvky atd.

U vnější omítky došlo ke změně jejího provedení, na otlučené nestabilní části bylo dáno jádro a poté přišla vnější vápenná omítka – jednovrstvá, hlazená dřevem pod dohledem restaurátora a na ní byl aplikován kvalitní vápenný nátěr na základě konzultace  a výběru NPÚ. Restaurátor firmy Gema Art Group – Ing.  Justa následně zpracoval kompletní restaurátorskou zprávu k obnově vnějšího pláště, ve které jsou podrobně vysvětleny a zdůvodněny jednotlivé restaurátorské zásahy.

V roce 2010 byly na akci „Oprava kulturní památky – Pražská brána“ – část 3. oprava vnějšího pláště – získány tyto dotace:
Dotace z programu Regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR – 357.000,- Kč
Dotace z programu Obnova kulturních památek Středočeského kraje ve výši  –  900.000,- Kč

Většina víceprací, které vznikly na vnějším plášti a výrazná část všech prací prováděných na vnějším plášti byla plně hrazena z prostředků výše uvedených dotací a došlo tak k výrazné úspoře prostředků města Mělníka. Dotace byla městu Mělník poskytnuta ze strany Ministerstva kultury ČR a Krajského úřadu právě za účelem kvalitní obnovy této kulturní památky za pomoci použití těch – podle dnešních měřítek – nejlepších památkových postupů, vedoucích k zachování památkové hodnoty Pražské brány do budoucna.

O celkových výdajích na rekonstrukci Pražské brány si můžete udělat přehled podle následující tabulky:

 

celkem

vnitřní oprava

oprava krovu

vnější plášť

Vysoutěžená cena

2.236.468,-

471.706,-

794.020,-

970.741,-

Vícepráce

1.476.595,-

338.171,-

30.000,-

1.108.423,-

Méněpráce

735.830,-

39.768,-

17.640,-

678.422,-

Cena celkem

2.977.233,-

770.109,-

806.380,-

1.400.742,-

Dotace

 

 

 

1.257.000,-

Výsledná cena pro město Mělník

1.720.231,-

770.109,-

806.380,-

143.742,-Město Mělník schválilo v rozpočtu na rok 2010 na rekonstrukci Pražské brány částku ve výši 2.851.000,- Kč. Výsledná cena této zakázky pro město Mělník však byla 1.720.231,- Kč a tudíž v rozpočtu města zůstala úspora ve výši 1.130.769,- Kč

Závěrem je třeba říci, že na jedné straně došlo k velmi kvalitní opravě této dominanty našeho města a velice cenné památky dle dnešních nejpřísnějších měřítek, ale celá akce byla také velice úspěšná pro pokladnu města Mělníka.


Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník

 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník