Pražská brána je zrekonstruovaná – jak to všechno dopadlo? Tisk
Čtvrtek, 03 Březen 2011 09:53
Jak je jistě všeobecně známo, ve druhé polovině roku 2010 proběhla oprava jedné z nejvýznamnější a také nejdominantnějších památek města Mělníka – Pražské brány. A právě v tuto chvíli je nejlepší příležitost na bilancování této akce.

Samotná oprava měla tři etapy:
  1. Vnitřní opravy (nová elektroinstalace, nové osvětlení, nové vnitřní omítky, odstranění stávajícího sádrokartonu, opravy a nátěry dřevěných a ocelových konstrukcí).
  2. Oprava krovu (protézování a výměna napadených částí krovu, ošetření dřevěných konstrukcí krovu proti dřevokazným houbám a hmyzu, nová podlaha půdy, uložení hřebenáčů střechy do malty).
  3. Oprava vnějšího pláště (repase oken a vstupních dveří, repase vývěsek, oprava kamenných článků, nátěr ciferníku hodin a cimbálu, oprava omítek a nátěr).

V rozpočtu města na rok 2010 bylo na tuto akci schváleno 2.851.000,- Kč. Na základě výběrového řízení tuto zakázku vysoutěžila společnost GEMA ART GROUP a. s. za 2.236.468,- Kč.

Již z tohoto údaje je zřejmé, že výsledek soutěže byl pro naše město výhodný.

Jak tomu při rekonstrukcích památkových budov bývá, přinesla i tato nejedno překvapení. V průběhu vnitřních oprav došlo na základě informace mělnického historika pana Františka Purše k objevení původního pozdně gotického schodiště. Po dohodě s NPÚ bylo rozhodnuto o vyklizení  tohoto prostoru, opravě a zpevnění kamenného schodiště, opravě vnitřní zdi a klenby.
U vstupu do schodiště v dolní i horní části byla instalována zábrana – kovaná mříž a u vstupu ve spodní části byla instalována dřevěná zárubeň. Ve 4. nadzemním podlaží a 5. nadzemním podlaží bylo po odstranění sádrokartónu restaurováno obnažené zdivo a původní omítka.
Na základě dohody s provozovatelem čajovny a galerie byla vybrána vhodnější světla pro kvalitní osvětlení vnitřních prostor (vystavených uměleckých děl) místo původně navržených a opatřena LED žárovkami (nízká spotřeba energie, dlouhá životnost). Ve vstupní části schodiště bylo instalováno nové kovové zábradlí. Původní lanové bylo vytrhané a nefunkční.

Práce při opravách krovu proběhly podle původního plánu. Vzhledem k novému fungování brány – tzv. „komínovému efektu“, kdy teplo a stoupá volně nahoru a pryč, bylo upuštěno od montáže izolace mezi 6. nadzemním podlažím a půdou. V rámci opravy brány byla provedena taktéž revize hromosvodu, dle požadavku nových norem. Na základě konzultace s revizním technikem bylo nutno doplnit ještě jeden hromosvodový svod.  

Po zahájení stavby a důkladném průzkumu stavu vnějšího pláště bylo po dohodě s NPÚ a také na základě jeho některých požadavků přistoupeno ke změně stavebního postupu, kdy se téměř celá obnova vnějšího pláště posunula z pozice opravy do roviny restaurování. To mělo pochopitelně vliv na cenu, neboť restaurátor je z finančního hlediska posuzován jinak, než-li zedník.
Tato změna se týkala především vnější omítky a kamenných článků. Kamenné články byly mnohem více degradované, než se předpokládalo a na jejich obnovu vzhledem k jejich historické hodnotě museli nastoupit restaurátoři s licencí Ministerstva kultury ČR. Jednalo se o římsy, podstřešní římsu, nárožní kamenické prvky atd.

U vnější omítky došlo ke změně jejího provedení, na otlučené nestabilní části bylo dáno jádro a poté přišla vnější vápenná omítka – jednovrstvá, hlazená dřevem pod dohledem restaurátora a na ní byl aplikován kvalitní vápenný nátěr na základě konzultace  a výběru NPÚ. Restaurátor firmy Gema Art Group – Ing.  Justa následně zpracoval kompletní restaurátorskou zprávu k obnově vnějšího pláště, ve které jsou podrobně vysvětleny a zdůvodněny jednotlivé restaurátorské zásahy.

V roce 2010 byly na akci „Oprava kulturní památky – Pražská brána“ – část 3. oprava vnějšího pláště – získány tyto dotace:
Dotace z programu Regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR – 357.000,- Kč
Dotace z programu Obnova kulturních památek Středočeského kraje ve výši  –  900.000,- Kč

Většina víceprací, které vznikly na vnějším plášti a výrazná část všech prací prováděných na vnějším plášti byla plně hrazena z prostředků výše uvedených dotací a došlo tak k výrazné úspoře prostředků města Mělníka. Dotace byla městu Mělník poskytnuta ze strany Ministerstva kultury ČR a Krajského úřadu právě za účelem kvalitní obnovy této kulturní památky za pomoci použití těch – podle dnešních měřítek – nejlepších památkových postupů, vedoucích k zachování památkové hodnoty Pražské brány do budoucna.

O celkových výdajích na rekonstrukci Pražské brány si můžete udělat přehled podle následující tabulky:

 

celkem

vnitřní oprava

oprava krovu

vnější plášť

Vysoutěžená cena

2.236.468,-

471.706,-

794.020,-

970.741,-

Vícepráce

1.476.595,-

338.171,-

30.000,-

1.108.423,-

Méněpráce

735.830,-

39.768,-

17.640,-

678.422,-

Cena celkem

2.977.233,-

770.109,-

806.380,-

1.400.742,-

Dotace

 

 

 

1.257.000,-

Výsledná cena pro město Mělník

1.720.231,-

770.109,-

806.380,-

143.742,-Město Mělník schválilo v rozpočtu na rok 2010 na rekonstrukci Pražské brány částku ve výši 2.851.000,- Kč. Výsledná cena této zakázky pro město Mělník však byla 1.720.231,- Kč a tudíž v rozpočtu města zůstala úspora ve výši 1.130.769,- Kč

Závěrem je třeba říci, že na jedné straně došlo k velmi kvalitní opravě této dominanty našeho města a velice cenné památky dle dnešních nejpřísnějších měřítek, ale celá akce byla také velice úspěšná pro pokladnu města Mělníka.


Mgr. Tomáš Teplík
místopředseda MS ODS Mělník