Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv Volební program 2006 03.08.2020 19:31, Svátek má: Miluše
Volební program 2006 Tisk
Středa, 11 Srpen 2010 05:43
Zhodnocení volebního programu z roku 2006

Vážení čtenáři našich volebních novin. Mělnická ODS Vám na prvním místě předkládá hodnocení plnění svého volebního programu z roku 2006. Tento krok je možná na Mělníku neobvyklý, my jej však považujeme za jediný správný. Připomenutí našeho předchozího programu se nebojíme. Nechceme tvrdit, jak jsme vynikající, jediní správní a jediní spravedliví. Chceme Vám jenom říci, co se nám povedlo a na co jsme hrdí. A potom také, co se zase až tak úplně nepovedlo a říci proč. Tak je to podle nás poctivé a čestné.

Do voleb v roce 2006 jsme symbolicky měli v programu „sedm klíčů k branám města“:

1. Klič k historii
Rozvoj turistického ruchu jako zdroj příjmů městu a podnikatelské sféry.
 • Během období 2006 – 2010 jsme zpřístupnili věž chrámu sv. Petra a Pavla, zpřístupnili jsme část mělnického podzemí se středověkou studnou. Zřídili jsme městské přístaviště a byla zavedena pravidelná osobní lodní doprava. Podařilo se zapojit do zatraktivňování města řadu soukromých subjektů.
Revitalizace historického středu města
 • Bylo splněno. Podrobně se tomuto tématu věnujeme na jiném místě.
Nový přístup k historickému dědictví města
 • Pro motivaci majitelů objektů v městské památkové zóně jsme zřídili za účelem rozšíření počtu jejich rekonstrukci Fond revitalizace. Díky tomuto fondu bylo během let 2009 – 2010 opraveno 18 objektů. Zahájili jsme udržovací práce na mělnickém podzemí. Zvýšenou péči jsme začali věnovat památkovým objektům v majetku města. Jenom během let 2009 – 2010 byly praveny domy čp. 31, 11, 13, byla opravena radnice, byla opravena Vila Karola – městská knihovna, Základní umělecká škola v Palackého ul., socha sv. Jana Nepomuckého na Chloumecké ul., socha Karla IV. na vyhlídce a sousoší Vinobraní. Zřídili jsme parkánový park, navazující na Jungmannovy sady. V nynější době probíhá rekonstrukce Pražské brány.
Zpřístupnění věže chrámu sv. Petra a Pavla
 • Bylo splněno na jaře v roce 2007.
Vydání reprezentativní knihy o historii města
 • Byly vydány dvě knihy. První z nich s názvem „Mělník – historie, kultura, lidé“, od kolektivu autorů v rámci projektu Dějiny českých měst. Kniha J. Purše „Náš Mělník“. Byly vydány další tématické publikace o Mělníku a Mělnicku, např. v rámci edice Zmizelé Čechy.

2. Klíč k hospodaření
Vyrovnané hospodaření města
 • Bylo splněno. Všechny rozpočty v období 2006 – 2010 byly předkládány jako vyrovnané.
Snižování provozních nákladů
 • Bylo plněno průběžně. Např. v rozpočtu pro rok 2010 byly sníženy provozní náklady oproti předchozímu o 14 mil. Kč.
Umíme získat peníze z fondů EU
 • Bylo plněno průběžně již od roku 2004. Bylo získáno 13 dotací v celkové výši 146, 7 mil. Kč..
Zpracování ekonomické studie možností rozvoje města
 • Bylo provedeno zpracováním finančního výhledu města do roku 2025.
Nové opláštění ZŠ J. Matiegky
 • Byla zpracována veškerá dokumentace. V tuto chvíli očekáváme přiznání dotace. Uvnitř školy však již byla provedena celá řada rekonstrukčních prací, např. oprava podlahy v tělocvičně, výměny dveří, vestavba výtahu atd.

3. Klíč k dopravě
Zpracování dopravní studie města včetně pěších a cyklistických komunikací
 • Zpracováno bylo několik studií. Dále pak studie v souvislosti s výstavbou obchvatu, studie dopravního řešení Rousovic a další studie trasování cyklostezek, jež byly zaneseny do map.
Nové chodníky a silnice ve všech částech města
 • Je plněno průběžně. Za období 2006 – 2010 dosáhly celkové náklady na tyto investice výše 337.316.000,- Kč.
Realizace projektu Oživlé nádraží
 • Bylo splněno v roce 2007. V letošním roce došlo k opravě povrchu komunikace bezprostředně před nádražní budovou.
Dopravní napojení průmyslové oblasti Pšovka – Mlazice spojkou mimo obytnou část města
 • Bylo provedeno v roce 2009. Stavba navíc získala 3. cenu v soutěži o nejlepší dopravní stavbu.
Zahájení prací na první etapě obchvatu města
 • Bylo provedeno. Je dokončena projektová dokumentace s Územním rozhodnutím a jsou vykoupeny příslušné pozemky.
Projektová příprava garáží v Tyršově ulici a na sídlišti v Rousovicích
 • Lokalita v Tyršově ul. byla zamítnuta státní památkovou péčí a není možné se k ní vracet. Na lokalitu v Rousovicích se v období 2006 – 2010 nepodařilo získat dotaci. Dostaneme-li opět Vaši důvěru, počítáme s výstavbou parkoviště v Rousovicích v roce 2011. Toto najdete rovněž v našem volebním programu 2010.
Vybudování osobního přístaviště na Labi
 • Přístaviště bylo zřízeno v roce 2009.

4. Klíč k lidem
Dokončení sítě dětských hřišť ve městě
 • Průběžně byla opravována především stávající dětská hřiště. Dostaneme-li opět Vaši důvěru, počítáme s výstavbou nových dětských hřišť. Toto najdete rovněž v našem volebním programu 2010.
Podpora občanských sdružení a iniciativ
 • Je plněno průběžně. Např. jenom v oblasti kulturních akcí se ročně formou příspěvku rozdělovalo 500.000,- Kč.
Vybudování domu s pečovatelskou službou v Rousovicích
 • Tato akce byla rozhodnutím většiny zastupitelstva zrušena. Nyní jednáme o zřízení tohoto DPS se soukromým investorem.

5. Klíč k samosprávě
Zpracování kodexu úředníka
 • Zastupitelstvo města přijalo nové organizační a jednací řády, které obsahují i povinnosti úředníků. Toto je na rozdíl od etického kodexu vymahatelné.
Konkrétní odpovědnost jednotlivých zastupitelů
 • Zajistili jsme veřejnou dostupnost výsledků hlasování jednotlivých zastupitelů a jejich návrhy. V tomto trendu hodláme pokračovat. Dostaneme-li opět Vaši důvěru, chceme pravidelně zveřejňovat výsledky hlasování jednotlivých zastupitelů na webových stránkách města. Toto najdete rovněž v našem volebním programu 2010.
Plná informovanost o dění na radnici
 • Celou řadou způsobů plněno průběžně.
Provedení personálního auditu městského úřadu
 • Audit je připraven. V letošním roce jsme získali dotaci na jeho provedení. Dostaneme-li opět Vaši důvěru, počítáme s provedením tohoto auditu v roce 2011. Toto najdete rovněž v našem volebním programu 2010.
Nová internetová prezentace města
 • Je v provozu od roku 2007 a je průběžně zdokonalována.

6. Klíč ke kultuře a sportu
Zmapování aktivit v kultuře a sportu
 • Bylo provedeno. Na tomto základě je od roku 2008 realizován nový systém rozdělování příspěvků na kulturní a sportovní aktivity občanů.
Nové informační centrum
 • Bylo zřízeno v ulici Legionářů v roce 2009.
Pokračování výstavby sportovního areálu Na Podolí
 • Celá záležitost je brzděna probíhajícím jednáním o odkup pozemků, které v prostoru uvažovaného areálu nejsou majetkem města. Byly však realizovány rekonstrukce haly BIOS, která je součástí celého záměru. Dostaneme-li opět Vaši důvěru, hodláme tato jednání dokončit a připravit celkový projekt. Toto najdete rovněž v našem volebním programu 2010.
Vybudování společenského sálu
 • Samostatně tato otázka řešena není. Otázka velkého společenského sálu je řešena v rámci probíhajících jednání o přestavbě Náměstí Karla IV. Problematika menšího sálu bude vyřešena právě začínající rekonstrukcí k tomu vhodných prostor v Masarykově kulturním domě.
Projekt multifunkčního kulturního a společenského centra
 • Tato otázka je řešena v souvislosti se záměrem přestavby Náměstí Karla IV. Jednání se soukromým investorem nyní vstupují do závěrečné fáze.

7.  Klíč k budoucnosti
Studie možností dalšího rozvoje města a její postupné naplňování
 • Bylo plněno průběžně, a to zejména upřesňováním platného Strategického plánu rozvoje města a tvorbou tzv. akčních plánů se zaměřením na čerpání dotací.
Změny územního plánu jako předpoklad rozvoje města
 • Bylo plněno průběžně. V žádném případě však nehodláme překračovat určité limity. Např. nedopustíme i v budoucnosti jakékoliv zmenšení plochy pozemků, vedených jako vinice!
Zahájení výstavby kanalizace jako podmínky dalšího rozvoje města
 • Je plněno průběžně. V roce 2008 byla zahájena výstavba kanalizace v místní části Blata v celkové výši 57.500.000,- Kč. Ještě v letošním roce počítáme se zahájením výstavby kanalizace v místní části Chloumek v celkové výši 190.000.000,- Kč. Dostaneme-li opět Vaši důvěru, budeme v tomto trendu pokračovat.
Zdokonalení protipovodňových opatření
 • Nejprve byl spuštěn do provozu nový výstražný systém. Nyní začne výstavba celoplošné ochrany města. Na tuto investici jsme získali dotaci vy výši 530.000.000,- Kč. Nyní investor, tj. Povodí Labe provádí výběrové řízení na generálního dodavatele.
 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník