Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv Revitalizace je ve své závěrečné fázi 03.08.2020 20:23, Svátek má: Miluše
Revitalizace je ve své závěrečné fázi Tisk
Středa, 14 Duben 2010 06:34
Revitalizace historického centra našeho města se pomalu blíží ke svému konci. Na tomto místě je ještě jednou třeba omluvit se Vám občanům za způsobené nepohodlí a komplikace a poděkovat Vám za trpělivost. Je však nepochybné, že přes všechny zjevné těžkosti je revitalizace akcí nezbytnou a investicí trvalou.
Připomeňme si nejprve, co všechno vlastně revitalizace je. Tak tedy:
  • 1.   Revitalizace znamená rekonstrukci kanalizační sítě.
  • 2.   Revitalizace znamená rekonstrukci sítí elektrického vedení.
  • 3.   Revitalizace znamená rekonstrukci vodovodní sítě.
  • 4.   Revitalizace znamená rekonstrukci plynofikační sítě
  • 5.   Revitalizace znamená rekonstrukci chodníků.
  • 6.   Revitalizace znamená rekonstrukci vozovek.
  • 7.   Revitalizace znamená rekonstrukci některých budov v majetku města.
  • 8.   Revitalizace znamená rekonstrukci či oživení zelených ploch.
  • 9.   Revitalizace znamená instalaci nového mobiliáře (lavičky, koše na odpadky atd…).
Toto všechno je revitalizace. A o tom, že nutná skutečně je, svědčí třeba fakt, že například v případě rekonstrukce kanalizace je mnohdy nahrazována ještě ta původní z doby před I. světovou válkou. A jistě není třeba se přesvědčovat, že její stav byl – slušně řečeno – značně  problematický. A mohli bychom takto pokračovat dále a dále.
Všichni máme jednoznačný zájem na tom, aby revitalizace byla provedena co možná nejlépe. Proto byl také zvolen takový systém kontroly, aby byl jednak pro město Mělník finančně výhodný a také takový, aby nedostatky, které se při akci takového rozsahu vždy objeví, byly odstraňovány co nejrychleji. Protože se objevují různé smyšlenky a fámy, je třeba uvést následující fakta:

Fakturace a platby probíhají na základě tzv. zjišťovacího protokolu, který je doplněn o soupis provedených prací. Tento dokument nemá nic společného s předávacím protokolem. Rozdíl mezi předávacím a zjišťovacím protokolem je značný, a to zejména z hlediska právního režimu díla. Od podpisu předávacího protokolu se např. odpočítává záruční lhůta. Prováděné opravy na jednotlivých místech tak nejsou reklamací, ale odstraněním vad ještě před převzetím díla. Město toto nestojí ani korunu.

Město Mělník doposud podepsalo předávací protokol s dodavatelem pouze jeden, ten se týká části – zdůrazňuji  ještě jednou, že pouze části – chodníků v Jungmannových sadech. Je třeba jednoznačně říci, že město  žádné reklamace z vlastních prostředků platit nebude. Proč? Z každé fakturace je dodavateli propláceno pouze 90 %, zbytek je zadržován právě za účelem hrazení případných reklamací. Na konci revitalizace bude tato „rezerva“ činit 17 mil. Kč a bude zadržována tak dlouho, dokud nebudou případné vady či nedodělky definitivně odstraněny. Navíc po celou dobu záruky na dílo (5 let) musí dodavatel poskytnout městu bankovní záruku ve výši ca 2 mil. Kč. A s poukazem na předchozí bod opakuji, že odstraňování vad ještě před převzetím díla město nestojí ani korunu.

Kanalizace – včetně přípojek, šachet a uličních vpustí – je prováděna přesně v souladu s projektovou dokumentací. Před zásypy potrubí jsou prováděny kontroly pracovníky Středočeských vodovodů a kanalizací (následně jen SVK). Současně jsou prováděny tlakové zkoušky, zkoušky nepropustnosti, kamerové prohlídky kanalizace a zkoušky hutnění na provedených zásypech kanalizace. Toto vše je pečlivě dokládáno protokoly a zápisy do stavebního denníku. Všechny drobné odchylky či změny tras jsou projednávány s příslušnými pracovníky SVK a generálním projektantem a k odchylkám či změnám dochází vždy až po jejich odsouhlasení.

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace město vyzvalo vlastníky ostatních sítí (zejména ČEZ, resp. STE u elektřiny a RWE u plynu), aby i oni provedli rekonstrukce či výměnu sítí jimi vlastněných. Tito vlastníci souhlasili, avšak dosáhnout jejich vzájemné koordinace a navíc koordinace s SVK je věcí zhola nemožnou. Ano, samozřejmě, hřeší na své monopolní postavení. Ale co je podstatné, jakékoliv jiné výkopové a následné práce, než je kanalizace, hradí vždy a jedině vlastníci těchto sítí – rozhodně ne město! Víme, že to může vypadat poněkud zvláštně, ale na druhé straně díky této „zvláštnosti“ mají občané v centru i ostatní sítě nové a město to nestojí ani korunu.

Podkladní vrstvy pod chodníky a komunikace jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací. Jejich kvalita je ověřována na základě hutnících zkoušek, kterých bylo k 10. 12. 2009 provedeno celkem 151. Ke každé z těchto zkoušek je pořizován samostatný protokol (k 10. 12. 2009 tedy existuje 151 protokolů). Nutno ještě dodat, že veškerou stavební činnost koordinují a kontrolují zástupci projektanta, Městského úřadu, Státní památkové péče a stavební dozor. Každý týden se koná kontrolní den, ze kterého se vždy pořizuje podrobný zápis. Komunikace v ulicích Legionářů a U tanku se budovaly podle odlišného projektu, schváleného v roce 2001 – tedy schváleného nikoliv před tímto, ale ještě před předcházejícím vedením města, a tomuto problému se věnujeme samostatně (předchozí článek – „Tankodrom“).

Tolik základní fakta o revitalizaci. Samozřejmě Vás vážení návštěvníci našeho webu budeme nadále informovat o jejím průběhu. Pokud byste zaslechli nějakou fámu nebo zaručenou informaci, podívejte se na web www.ods-melnik.cz a klikněte si na odkaz „Nové pověsti mělnické“ v levém tmavě modrém sloupci úvodní stránky. Moc rádi se tam věnujeme fámám a zaručeným informacím.
Ještě jednou Vám děkujeme za trpělivost s revitalizací a omlouváme se za způsobené komplikace a nepohodlí. Avšak už zbývá jenom několik týdnů. Nové sítě, nové povrchy chodníků a vozovek, nově upravená zeleň, nový mobiliář či některé nově zrekonstruované budovy, to vše je a bude tady pro Vás.

Mgr. Tomáš Teplík

předseda komise pro regeneraci městské památkové zóny

 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník