Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Koaliční smlouva 2010 18.09.2021 16:24, Svátek má: Krištof
Koaliční smlouva 2010 Tisk
Úterý, 21 Prosinec 2010 08:18
Preambule

Na základě mandátu od občanů města Mělníka, vyjádřeného ve volbách do obecních zastupitelstev ve dnech 15. a 16. října 2010, zahájily strany ČSSD, ODS, RADNICE 2010 a MĚLNIČANÉ jednání o vytvoření většinové koalice.

Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana, RADNICE 2010 a MĚLNIČANÉ se na základě shody, ke které došly v koaličních jednáních, rozhodly vytvořit koalici rozpočtové odpovědnosti a ekonomicko-ekologické udržitelnosti města.

Koalice bude:
 • vždy prosazovat dlouhodobě stabilizovaný městský rozpočet
 • zajišťovat efektivní a profesionální výkon veřejné správy
 • vytvářet systém, který bude minimalizovat rizika korupce a klientelismu.
Za další priority koalice považuje:
 • podporu podnikatelského sektoru, a to zejména vytvořením podmínek pro jeho podnikání
 • zvýšení kontroly adresnosti sociálního systému tak, aby jeho zneužívání nevedlo k plýtvání prostředků pro skutečně potřebné.
 • zlepšení kvality jednotlivých složek životního prostředí ve městě.
Koalice bude ctít zásady spolupráce se všemi zastoupenými politickými stranami a seskupeními v Zastupitelstvu města Mělníka.
Svou vůli vytvořit koalici stvrzují lídři zúčastněných stran svými podpisy na konci tohoto dokumentu.

Mělník – město pro život
 • Ve spolupráci se Sdružením obcí Kokořínska zřídíme autobusovou linku „Aut. nádraží – centrum – Pšovka – Mlazice – Vehlovice, hasičská zbrojnice“.
 • Dokončíme I. etapu řešení dopravní situace ve městě propojením ulic Mladoboleslavská a Pražská přes „řepný plac“ a dále IV. etapu odklonění dopravy z ul. Na Malém Spořičově.
 • Zahájíme přípravy velkého obchvatu města v návaznosti na změnu územního plánu s cílem napojení I. a IV. etapy průtahu města.
 • Provedeme kompletní rekonstrukci ZŠ J. Matiegky.
 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci chodníků a cest pro pěší na celém území města.
 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci vozovek na celém území města, včetně lokalit Brabčov, Chloumek, Mlazice, Vehlovice a Staré Rousovice.
 • Zavedeme tradici konání pravidelných farmářských trhů ve městě.
 • Vybudujeme nová parkoviště na sídlišti v Rousovicích a u autobusového nádraží.
 • Obnovíme autobusové zastávky ve městě.
 • Při řízení chodu města budeme spolupracovat se všemi zástupci spolků a zájmových sdružení.
 • Omezíme počty heren a hracích automatů ve středu města a u škol a školských zařízení.
 • Budeme postupně zateplovat budovy ve vlastnictví města a využívat solární energie na ohřev teplé vody

Mělník – město kultury
 • Prostřednictvím kulturních a společenských akcí budeme pokračovat v oživování centra města.
 • V rámci oživení města budeme poskytovat nám. Míru, jiné veřejné plochy, ale i prostory radnice pro místní spolky a školy ke konání kulturních a společenských akcí nevýdělečného charakteru za nulové nájemné.
 • Necháme zprovoznit www stránky MKD tak, aby plnily svou funkci včetně bookování a online nákupu vstupenek.
 • Budeme dále podporovat majitele nemovitostí v MPZ v rekonstrukcích jejich objektů prostřednictvím činnosti Fondu regenerace města.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci kulturních památek v majetku města.
 • S Římskokatolickou církví budeme spolupracovat při rekonstrukci chrámu sv. Petra a Pavla.
 • Vypíšeme architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí Karla IV.

Mělník – město sportu
 • Pro spolufinancování sportovních aktivit dětí a mládeže vytvoříme samostatný Fond sportovních aktivit. Ve výši 2% provozního rozpočtu města.
 • Připravíme pozemky na Podolí k vybudování multifunkčního sportovního areálu.
 • Připravíme kompletní rekonstrukci zimního stadionu.
 • Budeme pokračovat ve výstavbě a rekonstrukci dětských a malých sportovních hřišť v okrajových částech města s určením místa podle doporučení občanů.
 • U městského přístaviště lodí na Labi podpoříme zřízení půjčovny jízdních kol.

Mělník – město vzdělaného občana
 • Provedeme modernizaci a zlepšení prostředí škol a jejich technického stavu
 • Podpoříme mezinárodní pracovní, poznávací a jazykové projekty učitelů a žáků
 • Podpoříme ekologické, protidrogové a humanistické projekty
 • Napomůžeme zajištění multikulturních a vzdělávacích programů
 • Podpoříme kulturní a sportovní aktivity škol
 • Podpoříme handicapované žáky poporou osobních a pedagogických asistentů.
 • Postupně budeme zajišťovat bezbariérové přístupy do škol a školských zařízení.

Mělník – město kvalitních sociálních služeb
 • Budeme pokračovat v podpoře sociálních služeb pro seniory a lidi se zdravotním poškozením s větším důrazem na poskytování těchto služeb přímo v bydlišti občana.
 • Budeme prohlubovat a podpoříme spolupráci mezi městem Mělníkem a neziskovými organizacemi ve smyslu vytvořeného Komunitního plánu města Mělníka.
 • Zaktualizujeme Komunitní plán sociálních služeb města Mělníka tak, aby občané měli neustále k dispozici aktuální přehled poskytovatelů sociálních služeb.
 • Zpracujeme koncepci chráněného a sociálního bydlení, aby bylo dostupné širším skupinám obyvatel.
 • Podpoříme terénní pečovatelskou službu, aby občané mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí.
 • Podpoříme vznik dalších rodinných center.

Mělník – město kvalitního životního prostředí
 • Z městského lesa na Chloumku vybudujeme lesopark s odpočinkovou zónou.
 • Zrekonstruujeme park v Tyršově ulici, park u Masarykova kulturního domu a park na nám. Boženy Němcové.
 • Postupně budeme rekonstruovat kalamitou postižené zelené plochy ve městě (Bezručova ul., park na Polabí, sídliště Rousovice atd.).
 • Obnovíme aleje a stromořadí na Pražské a Jarošově ulici a připravíme obnovu alejí a stromořadí v dalších lokalitách města.
 • Nedopustíme jakékoliv snížení ploch či zánik vinic na území města.
 • Vrátíme do města květinovou výzdobu.
 • Dobudujeme protipovodňová opatření k celoplošné ochraně Mělníka před povodní.
 • Vytvoříme podmínky pro zahájení výstavby protipovodňových opatření v oblasti Rybářů, Pšovky a Mlazic nejpozději na podzim roku 2011
 • Zahájíme v roce 2011 výstavbu nového sběrové dvora v lokalitě Rousovice a Blata.

Mělník – město s fungující radnicí
 • Budeme pokračovat v plné informovanosti občanů o dění na radnici, včetně zveřejňování výsledků hlasování jednotlivých zastupitelů na webových stránkách města a dalších informačních portálech
 • Zavedeme streamové vysílání z jednání zastupitelstva
 • Provedeme personální a procesní audit městského úřadu za účelem zjednodušení služeb pro občany.
 • Budeme i nadále pokračovat ve snižování provozních nákladů městského úřadu.
 • Zhodnotíme veškerý pronajmutelný majetek města tak, aby budoucí nájemné tvořilo zdroje pro rozvoj města.
 • I nadále budeme usilovat o finance z dotačních titulů EU a dalších zdrojů na financování rozvoje města.

Mělník – město s transparentním zadáváním veřejných zakázek
 • zavedeme systém průhledných a veřejností kontrolovatelných veřejných zakázek města.
 • zavedeme systém osobní finančně a funkční zodpovědnosti za výsledky veřejné soutěže.
 • změníme systém veřejné soutěže obálkovou metodou

Mělník – město s kvalitní lékařskou péčí
 • Budeme usilovat o zlepšení spolupráce s praktickými a zubními lékaři ve městě o zlepšení dostupnosti těchto služeb.
 • Podpoříme handicapované děti (klimatické pobyty, umístění dětí ve stacionářích).

Mělník – bezpečné město
 • Zaměříme činnost městské policie na objektivní a nekorupční vymáhání práva zejména u těch, kteří opakovaně porušují právní předpisy.
 • Zlepšíme informovanost občanů při vyhledávání pomoci v případech domácího násilí a týrání dětí

za ČSSD: MVDr. Ctirad Mikeš
za ODS: Mgr. Miroslav Neumann
za RADNICI 2010: MUDr. Roman Gruber
PaedDr. Zdeněk Koudelka
za MĚLNIČANY: Mgr. Petr Volf
 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník