Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Komunální volby 2014 Vyhodnocení 2010-2014 30.07.2021 12:43, Svátek má: Bořivoj
Vyhodnocení období 2010 - 2014
Vyhodnocení volebního programu ODS Mělník pro komunální volby 2010 Tisk

V tomto textu vyhodnocujeme působení ODS Mělník ve vedení města Mělníka s ohledem na stanovené cíle uvedené ve volebním programu pro období let 2010 - 2014. ODS Mělník se podílela na vedení města v koalici čtyř volebních subjektů a můžeme konstatovat, že většinu vytyčených cílů se podařilo splnit. Níže v textu objektivně hodnotíme všechny vytčené cíle, přičemž některé z nich se nepovedlo naplnit. Vyjadřujeme se k plnění našeho programu každé dva roky a budeme v této praxi pokračovat i nadále v minimálně této intenzitě.

Mělník – město pro život

 • Budeme pokračovat v podpoře sociálních služeb pro seniory a lidi se zdravotním poškozením s větším důrazem na poskytování těchto služeb přímo v bydlišti občana.

  Služby prevence města: kapacita Azylového domu byla v roce 2010 navýšena na 60 osob a Noclehárny na kapacitu 12 osob. Obě zařízení jsou funkční, zrekonstruované s využitím evropských fondů a plně obsazené.

  Centrum seniorů Mělník: Kapacita 78 osob Domova pro seniory Ludmila je plně obsazena a v pořadníku k 1. 1. 2012 čekalo dalších 301 uchazečů, k 1. 1. 2014 pak 334 uchazečů. Kapacita 110 osob Domova pro seniory Penzion je plně obsazena a v pořadníku k 1. 1. 2014 čeká dalších 366 uchazečů. Kapacita 46 osob Domova se zvláštním režimem Vážka je plně obsazena a v pořadníku k 1. 1. 2012 čekalo 334 uchazečů, k 1. 1. 2014 je to již 412 uchazečů. Kapacita 40 osob Domy s pečovatelskou službou Sokolská a 17. listopadu je plně obsazena a v pořadníku čeká dalších 162 uchazečů. Byť město Mělník disponuje kapacitami pro seniory, zdaleka to nestačí pro uspokojení poptávky po těchto zařízeních.

  V roce 2010 město vynaložilo z vlastních zdrojů 8,5 mil. Kč na financování výše uvedených služeb, v roce 2011 pak již 11,8 mil. Kč, v roce 2012 12,3 mil. Kč a v roce 2014 11,9 mil. Kč. V každém roce pak město získává dotaci na provoz těchto zařízení ve výši cca 20 mil. Kč.

 • Ve spolupráci se Sdružením obcí Kokořínska zřídíme autobusovou linku „Aut. nádraží – centrum – Pšovka – Mlazice – Vehlovice, hasičská zbrojnice“.

  Náhradní linka není zřízena z důvodu nejasností ohledně koncepce dopravní obslužnosti Středočeského kraje. I přes rozšíření dosahu MHD v rámci jejího zařazení do systému ROPID nebudou autobusy do Vehlovic zajíždět. Problém jsme se snažili řešit i se Sdružením obcí Kokořínska, ale ani z této strany zde neexistuje zájem zřídit linku zastavující v této lokalitě.

 • Dobudujeme protipovodňová opatření k celoplošné ochraně Mělníka před povodní.

  Cíl byl splněn, stavba protipovodňové hráze je zkolaudována.

 • Dokončíme I. etapu řešení dopravní situace ve městě propojením ulic Mladoboleslavská a Pražská přes „řepný plac“.

  Příprava této akce je dokončena z hlediska pozemkové připravenosti. Jsou získána příslušná stavební povolení a nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Investor (ŘSD) očekává hodnotu této zakázky cca 200 mil. Kč a zahájení prací na podzim roku 2014.

 • Provedeme kompletní rekonstrukci ZŠ J. Matiegky.

  Město Mělník získalo dotaci z OPŽP v roce 2010, v průběhu roku 2012 proběhla dvě výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací, přičemž ani jedno nebylo ukončeno uzavřením Smlouvy o dílo. Projektová dokumentace byla doplněna o nově zpracovanou PD na odstranění azbestu a realizováno třetí výběrové řízení. Stavba byla realizována a zkolaudována nákladem cca 34 mil. Kč, z čehož evropské fondy pokryly částku cca 15 mil. Kč.

 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci chodníků a cest pro pěší na celém území města s tím, že nová plocha nových chodníků dosáhne 15 km.

  Výše uvedený cíl jsme chybně nadhodnotili a to na základě zkušeností z minulých let. Za toto volební období byly realizovány chodníky v celkové délce cca 1,5 km (Pod Chloumečkem, Panešova, Na Oboře, Komenského, Pražská).

 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci vozovek na celém území města, včetně lokalit Vrabčov, Chloumek, Mlazice, Vehlovice a Staré Rousovice.

  V roce 2011 bylo obnoveno 1,1 km, v roce 2012 1,3 km, v roce 2013 3,1 km a v roce 2014 cca 3,0 km místních komunikací.

 • Prostřednictvím kulturních a společenských akcí budeme pokračovat v oživování centra města.

  V roce 2011 se konalo mnoho kulturních a společenských akcí, které pořádalo či spolupořádalo město Mělník. Například Pietní akce Vzpomínka na Jana Palacha (1/2011), Výstava žáků na téma Požární ochrana očima dětí (3/2011), Cyklus varhanních koncertů v chrámu sv. Petra a Pavla – XII. ročník (7, 9, 10, 12/2011), Mělnické Vinobraní (9/2011), Mělnický Vrkoč, Vinná noc, Mělnický Košt, Mělnická Jizerská 50 a další. Obdobné akce probíhali i v letech 2013 - 2014. Organizátorům či spoluorganizátorům děkujeme.

 • Zavedeme tradici konání pravidelných farmářských trhů ve městě.

  Splněno, jsou pořádány každou druhou sobotu (dík patří pořadateli, kterým je Studio Ekologika).

 • Vybudujeme nová parkoviště na sídlišti v Rousovicích a u autobusového nádraží.

  Zpracovaná studie (Rousovice) byla poskytnuta k připomínkování bytovým družstvům jakožto budoucím účastníkům stavebního řízení, ale ukázalo se, že zde existuje z této strany velký odpor k plánované výstavbě. Proto bylo od záměru ustoupeno. K rozšíření parkovacích ploch u autobusového nádraží je zpracována studie a zatím není přistoupeno k realizaci.

 • Obnovíme autobusové zastávky ve městě.

  Probíhá průběžná údržba autobusových zastávek. Existuje pasportizace – tzn., budoucí stav, které budou zrušeny a které obnoveny. Majetkově jsou již vztahy narovnány. Město Mělník na konci roku 2013 předložilo žádost o poskytnutí dotace k tomuto projektu do ROP Střední Čechy, se kterou uspělo. Na jaře 2014 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace, nyní probíhá výběr zhotovitele a akce by měla být dokončena na podzim 2014.

 • Při řízení chodu města budeme spolupracovat se všemi zástupci spolků a zájmových sdružení.

  Místostarosta Mgr. Miroslav Neumann konzultuje rekonstrukce a výstavby dětských hřišť s rodinnými centry v Mělníku a zástupci v místě bydlících občanů. Čištění drobných vodních děl ve Starých Rousovicích bylo konzultováno na setkáních s obyvateli v místě bydlícími. Probíhaly osobní konzultace s poskytovateli sociálních služeb k podpoře jejich rozvoje. Do organizování vzpomínkových akcí nejen na Mělníku jsou zapojeni zástupci příslušných spolků a zájmových sdružení.

Mělník – město kultury

 • V rámci oživení města budeme poskytovat nám. Míru, ale i jiné veřejné plochy pro místní spolky a školy ke konání kulturních a společenských akcí nevýdělečného charakteru za nulové nájemné.

  Tento bod je splněn, nájemné organizátorům akcí není účtováno. V roce 2011 byly konány v centru města například následující akce: Orientační běh, Mělnický Vrkoč, Mělnická Jizerská padesátka, Svatotrojická pouť, Mistrovství republiky v triatlonu, Mělnický košt, Flashback, mnoho hudebních vystoupení, letní kino. V dalších letech úspěšná spolupráce s organizátory akcí pokračuje a patří jim za to náš dík.

 • Budeme dále podporovat majitele nemovitostí v MPZ v rekonstrukcích jejich objektů prostřednictvím činnosti Fondu regenerace města.

  V roce bylo v rámci činnosti tohoto fondu v roce 2010 rozděleno 564.000,- na 4 projekty, v roce 2011 1.300.000,- na 7 projektů, v roce 2012 580.000,- na 4 projekty. V roce 2013 bylo rozděleno 500.000,- a v roce 2014 820.000,- Kč.

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci kulturních památek v majetku města, a to zejména restaurováním renesančního portálu domu čp. 5 v podloubí ul. 5. května a střechy Masarykova kulturního domu.

  Fasáda MKD byla zrekonstruována v roce 2011. Střecha opravena v roce 2012. Dále byla realizována nová audiovizuální technika a nouzové osvětlení, oprava vzduchotechniky. Podloubí řešeno v rámci nové nájemní smlouvy. Dále proběhla rekonstrukce Sousoší vinobraní a kašny na náměstí Míru, pomníku na Zborovském náměstí, Podzemí studny, pamětní desky na Radnici a dalších drobných akcí. Byly realizovány opravy budov ZŠ Jungmannovy sady a ZŠ Seifertova a na budově radnice (č.p. 1) byla vyměněna a opravena střešní krytina.

 • Ve spolupráci s Římskokatolickou církví připravíme rekonstrukci chrámu sv. Petra a Pavla.

  Tento projekt se nedaří připravit. Město pomohlo Mělnickému okrašlovacímu spolku k podání žádosti na rekonstrukci varhan formou spoluúčasti ve výši 1 mil. Kč v roce 2012, částkou 0,5 mil. Kč v roce 2013 a částkou 0,4 mil. Kč v roce 2014.

 • V rámci podpory spolkového života budeme mělnickým spolkům poskytovat za účelem pořádání kulturních akci prostory radnice za nulové nájemné.

  Tento bod je splněn, nájemné organizátorům akcí není účtováno. V prostorách Radnice bylo realizováno mnoho akcí, namátkou vybíráme: Výstava ZUŠ Mělník, Výstava ZUŠ Mšeno, Výstava Státního okresního archívu, Výstava Literárního klubu Pegas a další. Organizátorům za aktivní přístup děkujeme.

 • Zajistíme prohlášení historického podzemí města za památkově chráněný objekt a dokončíme zpřístupnění podzemí pod radnicí.

  Žádost o prohlášení historického podzemí města za památkově chráněný objekt zatím nebyla MK ČR předložena. V roce 2013 byla uskutečněna další fáze zaměřování a hodnocení podzemí v centru města. Zpřístupnění podzemí pod radnicí je zatím mimo finanční možnosti města.

Mělník – město sportu

 • Pro spolufinancování sportovních aktivit dětí a mládeže vytvoříme samostatný Fond sportovních aktivit.

  Metodiku vzniku a fungování tohoto Fondu za ODS předložil Lukášem Čechura do ZM na konci roku 2012, avšak tuto námi předloženou koncepci se nám nepodařilo zajistit většinovou podporu v ZM.

 • Připravíme pozemky na Podolí k vybudování multifunkčního sportovního areálu.

  Tento cíl byl řešen v průběhu celého volebního období. Nyní můžeme konstatovat, že byl splněn. Všechny pozemky jsou vykoupeny, malá část je vyřešena dlouhodobým pronájmem za účelem sportovního využití.

 • Vybudujeme in-line dráhu a skate park v parku na Podolí.

  In-line dráha není a nebude vybudována, jelikož by rozměry této dráhy byly tak malé, že by nebylo účelné ji budovat (původní záměr kolem skateparku). Skatepark za Tescem byl dokončen v roce 2011.

 • Připravíme kompletní rekonstrukci zimního stadionu.

  V roce 2012 se uskutečnila kompletní oprava velké střechy, prkenných podhledů, oprava ledové plochy, generální oprava velké rolby, oprava sněžné jámy, projekt fotovoltaická folie. Náklady na tyto akce představovaly 1,2 mil. Kč. V roce 2013 byly realizovány opravy malých střech a v roce 2014 dojde k rekonstrukci střídaček a trestných lavic.

 • Budeme pokračovat ve výstavbě a rekonstrukci dětských a malých sportovních hřišť tak, že každoročně vybudujeme jedno hřiště v okrajových částech města s určením místa podle doporučení občanů.

  Byla realizována opravy a doplnění některých dětských hřišť: v parku za Tescem rozšířeno pískoviště, instalace dvouhoupačky, v Junkových sadech byl opraven domeček se skluzavkou a dvouhoupačka, na Slovanech u startovacích bytů byl taktéž opraven domeček se skluzavkou a houpačka, Na Polabí, v ul. Vlasákova a Na Svini byly instalovány nové domečky se skluzavkou a dvouhoupačky, v ul. Dykově pak nová dvouhoupačka. Na Chloumku pak bylo zbudováno zcela nové dětské hřiště. V roce 2013 bylo zbudováno multifunkční hřiště v ZŠ Blahoslavova, zbudován umělý povrch v areálu Autocvičiště pro míčové hry, v parku Na Polabí instalován prvek pro maminky, na Vehlovicích umístěn domek se skluzavkou, u haly Bios instalována multifunkční sestava pro děti a u RC Chloumek realizováno nové hřiště s herními prvky vč. oplocení. V roce 2014 byly umístěny nové herní prvky na hřišti ve Vehlovicích a u haly Bios.

 • U městského přístaviště lodí na Labi zajistíme zřízení půjčovny jízdních kol.

  Není realizováno a nebude. V letošním roce je lodní doprava cca na ½ loňské úrovně = nerentabilní.

Mělník – město zeleně

 • Z městského lesa na Chloumku vybudujeme lesopark s odpočinkovou zónou.

  Při setkání s občany Chloumku a diskutování tohoto záměru jsme se setkali s odporem k realizaci tohoto projektu. Navíc již není k dispozici žádný dotační titul, s jehož využitím by šlo tuto akci financovat.

 • Zrekonstruujeme Park sbratření (Tyršova ul.) a park u Masarykova kulturního domu.

  Park u MKD byl zrekonstruován. Rekonstrukce Parku sbratření je připravena, avšak z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla realizována.

 • Postupně budeme rekonstruovat kalamitou postižené zelené plochy ve městě (Bezručova ul., park na Polabí, sídliště Rousovice atd.)

  Kalamitou postižené plochy jsou již zrekonstruovány.

 • Obnovíme aleje a stromořadí na Pražské a Jarošově ulici.

  Ulice Jarošova vč. stromořadí bude rekonstruována v roce 2013. Kompletní rekonstrukce ulice Pražské vč. zeleně bude dalším tématem k řešení.

 • Připravíme obnovu alejí a stromořadí v dalších lokalitách města.

  Kromě výše uvedeného se zatím nepřipravuje další obdobný projekt.

 • Nedopustíme jakékoliv snížení ploch či zánik vinic na území města.

  Nestalo se zatím tak, ke snížení či zániku vinic nedošlo.

 • Vrátíme do města květinovou výzdobu.

  Prosazujeme celé volební období a nedaří se nám přesvědčit partnery o realizaci tohoto záměru.

Mělník – město s fungující radnicí

 • Budeme pokračovat v plné informovanosti občanů o dění na radnici, včetně zveřejňování výsledků hlasování jednotlivých zastupitelů na webových stránkách města.

  Realizace přímých přenosů z jednání ZM.

 • Provedeme personální a procesní audit městského úřadu za účelem zjednodušení a služeb pro občany.

  Procesní byl s využitím evropských fondů proveden, personální zatím nebyl realizován.

 • Budeme i nadále pokračovat ve snižování provozních nákladů městského úřadu.

  Pro rok 2013 jsme prosadili úsporu provozních výdajů ve výši 5 mil. Kč Hospodaření roku 2013 skončilo s přebytkem ve výši 26 mil. Kč. Rozpočet roku 2014 počítá s realizací mnoha investičních akcí, které budou z části spolufinancovány z fondů EU. Na základě konečné výše nákladů a přiznané dotace bude zřejmý i výsledek hospodaření.

 • Zhodnotíme veškerý pronajmutelný majetek města tak, aby budoucí nájemné tvořilo zdroje pro rozvoj města.

  Všechny nájemní vztahy byly přehodnoceny. Budeme prosazovat zhodnocení objektu obchodního domu na náměstí Karla IV. tak, aby byly jeho prostory atraktivní ke komerčnímu či nekomerčnímu využití.

 • I nadále budeme usilovat o finance z dotačních titulů EU a dalších zdrojů na financování rozvoje města.

  Realizováno.

 


Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník